10 1625/1626: „over liet schilderen van het cleene toorenken van de Oude kerke". Het werd afgebroken den 30 Augustus 1751. 9. De merkwaardigste ontdekking is deze. Na den brand kwain aan de westzijde van ieder der twee transepten, naast de zichtbare doch geblindeerde, nog een geblindeerde lichtopening te voorschijn, waartegen de zijwanden van de eerste noorder- en zuiderkapellen aansloten. Dit geeft te kennendat de kapellen jonger zijn dan de transepten en de ramen ter wille van de kapellen zijn geblin deerd. Dit wordt bevestigd door de navolgende waarnemingen. De gootlijsten en ook de ramen van de noord- en zuidmuren oost van de beide transepten zijn hooger dan die west van deze transepten aangebracht zijn. Denkt men de kapellen weg en een muur langs de scheidskolommen, dan staat deze in de rooilijn van de muren oost. van de transepten. Zoo krijgt men voor de ramen oost en west van de twee transepten gelijke hoogte. De oorspronkelijke bouw. Beschouwt men de foto's van de kerk, vóór den brand ver vaardigd, dan ziet men een knie in het dak, juist waar de scheidpilaren der kapellen het dak steunen. Merkwaardig is ook, dat deze pilaren van baksteen zijn op getrokken, terwijl de scheidpilaren der beuken van zandsteen zijn gebouwd. Uit dit alles besluit ik, ter rectificatie van mijn werk „De Ambachtsheerlijkheid enz. blz. 216 tot 219" dat de kerk wel oorspronkelijk in 1308 gesticht is en in of omtrent 1490 is herbouwd met toevoeging van twee transepten; maar dat de tien kapellen eerst dagteekenen van 1558 het jaartal in het sluitstuk van de tweede noorderkapel en dat bij het bouwen van die kapellen de bovenvermelde ramen in den westgevel der transepten geblindeerd zijn. Om deze kapellen te maken moest men de muren verzetten en om nu de ramen niet al te laag te doen komen, liet men de daken der beukenzooals ze warenmaar maakte die der kapellen minder glooiend, waardoor de knie ontstond. De bronnen, waaraan ik de gegevens der aanteekeningen bij de grafschriften ontleende zijn

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 54