11 1. Twee grafboeken, achtervolgend opgesteld Mei 1627 en 10 April 1737, (bergplaats't Kerkvoogdij-archief. Hoofdst. XIII, nos. 1 en 2). 2. Acht boeken met kerkerekeningenvan 1 Mei 1584- tot ultimo October 1672, (bergplaats 't Kerkv. arch. Hoofdst. V, nos. 18). N.B. Wijl no. 9 waarschijnlijk reeds voor den brand is weggeraakt, ging ik met zoeken niet verder. 3. Twee lidmatenboeken, van 29 December 1593 tot 31 Maart 1654, (bergplaats Kerkeraadsarchief. Hoofdst. II, nos. 1 en 2). 4. Zes ondertrouwregisters, van 7 Augustus 1599 tot 14 Februari 1660, (bergplaats Kerkeraadsarcli. Hoofdst. 1 nos. 16). 5. Doop- en ondertrouw-extracten door Vrouwe Maria 1'e- tronella Lambrechtsen Schorer. Zie inleiding, blz. VIII van mijn werk „M. Adz. de Ruyter en zijn naaste familie", (bergplaats Bibl. O. Arch. Miss. no. 1728). 6. Vier alphabetische registers van „Poorters uit de 16e, 17e, 18e en 19e eeuw", (bergplaats Bibl. O. Arch. Vliss. nos. 4507—1510). 7. „Quohier van taxatie (A° 1577) van (den) lOOen penning van (de) huizen en erfven binnen der stede van Vlissingheu ge- daen by Bartelmeeus Donder (begr. 21 Nov. 1601) en Mariuus Corn. Keinpe (begr. 8 December 1005)". (Berg plaats Bibl. O. Arch. Vliss. no. 4729). 't Origineel in het Rijks- arcli. in Zeeland, no. 13136. 8. „Quohier vander taxatie vande huysen ende erfven binnen der stede van Vlissingen gedaen bv burgemeesteren ende schepenen derzei ver. stede om daeraen te verhaelen den Wen penn. vander huyslmere (A° 1578)." (Bergplaats Bibl. O. Arch. I liss. no. 4730). 't. Origineel in het Rijksarch. in Zeelandnog niet genommerd. 9. Extracten uit het Resolutienboekgemerkt 13, (bergplaats Bibl. O. Arch. Vliss. no. 4050). 10. Oudste brievenboek der stad Vlissingen, (zie Inv. O. Arcli. Vliss. blz. 133, nog niet genommerd). 11. „Kerkelijke zaken" M. S. blz. 229 enz. Naamlijst van Ouderlingen en Diakenen van A° 1578 tot 1611, bijgewerkt tot 1772, (bergplaats Bibl. O. Arch. Vliss. no. 4502).

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 55