17 G. B. no. 36. Breed 5 voet. Eigendom op 18 Augustus 1027 van Abraham Adriaenssen. 11 December 1075 van Jacob van Nispen en erfgenamen. Mei 1737 van Abra ham en A d r i a e n van N i s p e n en erfgenamen. „Dit boven- staende graft' is door d'erfgenaamen van bovengemelde heeren aan en ten faveure de kercke voor altoos van het regt van eigendom van het gemelde graf afgezienen met beloftewanneer de graf- brief onder de familie gevonden zal worden (deze) aan kerkmeesters zal waerden toegezonden, alles conform eene missive uit Groede den 22 Mei 1780, welke missive is hangende aan de liassa van graf brieven. Dit bovenstaende graft' behoordt tans in vrijen eijgendom aan d'erfgenaamen van den heer Daniel Octavus Bar well en waarvan een graf brief is afgegeven den 21 September 1780 en gemelde graf brief is gesteldt op naam van deszelfs broeder d'heer James Bar well." It, P. Poorter Jaques van Nispen, van Brugge, 28 Januari 1602. X. B. Bovenstaand nommer is een groot grafmonumenttegen den oostmuur van de noorderbeukdat zeer beschadigd is. 8. G. S. no. 37. HIER LEYT BEGRAVEN CHRIS- TOEEEL DE GRAVE, IN SYN LEVEN SCHEPEN EN RAAD VAN VLISSINGEN, STERE 24 MAERT A° 1669, OUD 60 JAREN. DE HEER Mr. PIETER DE GRAVE, - IN SYN LEVEN RAAD DER STAD VLISSINGEN, STERE DEN (30) APRIL 1670 OUD 25 JAREN. G. B. no. 37. Breed 5i/2 voet. Eigendom op 24 Eebruari 1629 van d'erfgenamen van Stoffel Rijckemeeus. 10 No vember 1710 van Jacob Eeres en erfgenamen. K. R, Begraafrecht betaald op 5 September 1642 over Maey- ken de Grave. 2 April 1669 over d'heer Christoffel de Grave. 13 Mei 1670 over d'heer Pieter de Grave. Eigen graf. 9 Mei 1671 over Pieter de Grave. Kerkegraf. L. B. April 1631. Nieuwe Walstraat, Martyntje Pie- ters de Grave, j. d., van Vlissingen. R. O. 12 Maart 1639. Christoffel Pieterse de Graef Archief 1913. 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 61