IV der 16e eeuw. Spreker had aanleiding tot deze studie gevonden in liet feit, dat de lieer Wm. Elliot Griffis uit Ithaca (U. S.) zijn voornemen had te kennen gegeven, om te Middelburg in de Engelsclie kerk een bronzen gedenkplaat voor bedoelden E. Browne te plaatsen. In de Februari-vergadering hield de heer P. H. Veen eene lezing, getiteld: De ontwikkeling der moderne richting. In Maart besloot Dr. H. A. W. van der Yecht de reeks lezingen met eene studie over Marnix Bijenkorf, waaraan hij een overzicht van het leven van dezen strijdbaren Calvinist, staatsman en letterkundige deed voorafgaan. In al deze vergaderingen werd door den Voorzitter, den heer Mr. H. J. Dijckmeester, verslag uitgebracht over de ingekomen boekwerken en werden de ingekomen voorwerpen ter tafel gebracht. Het personeel der conservatoren onderging verande ring door het overlijden van den verdienstelijken conservator der voornaamste verzameling, de Zelandia Illustrata. Tot groote vol doening van het bestuur verklaarde het lid Dr. K. Heeringa, Eijks-archivaris voor Zeeland, zich bereid de plaats van den heer M. Fokker te vervullen. De staf der conservatoren is mitsdien samengesteld als volgt Zelandia Illustrata: de heer Dr. K. Heeringa. Penningen en muntenmej. M. G. A. de Man. Geschiedkundige voorwerpen en zeldzaamhedende lieer J. A. Frederiks. Fossilia (alle in den grond of het water gevonden voorwerpen, de zoogenaamde steenen kamer)de heer JA. Frederiks. De ouderwetsclie kamer: de heer J. A. Frederiks. Porselein en aardewerkde heer Mr. W. Polman Kruseman. Ethnograpliisclie voorwerpen: de heer L. A. E. van der Ley. Zoölogie (met uitzondering van de vogels, insecten en concliy- liën)de heer Dr. J. G. de Man. Opgezette vogels: de heer W. Chr. Noske. Entomologie: de heer W. Chr. JVoske. Conchyliën: de heer J. C. van der Harst J.Jz. Mineralia en voorwerpen van geologischen aardde heer Dr. It. van der Laan.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 6