27 1627 van dheer Adriaen A i col av voor d'erfgenamen van Cornells Claisen. K. R. Begraafrecht betaald op 18 April 1588 over 't kint van Corn. Claesen, vice admirael. 24 November 1607 over Cornells Claes. 1 December 1611 over de huysvrouw van Pi eter Pieters de Bye. 21 December 1611 over Laureys Claeysen. (Deze twee zijn de eenige groote lijken waarover in die maand is betaald. Gornelis CI a ess en, de vice-admiraal blijkt dus begraven te zijn, eerslialve, zonder begraafrecht, want hij wordt niet vermeld). 24 Juli 16-32 over dheer Adrjaen N i c o 1 a y. L. B. Juli 1608. Markt. Mr. Cornells Nieolai, j. g., van Vlissingen, met attestatie uvt den Haghe. October 1610. Groenewout. Jacquemvne Cryns, van der Yere, geseyt.de doove, wed. van Clavs Cornelissen. Januari 1614. Markt. Dhr. Adrian us Nicolaj, j. g., van Vlissingen, met attes tatie van 's-Gravenhaghe. R. O. 11 December 1604. Co ris Cla essen, van Heist, wedr. van Catelyne Jans, met Passchyne Matheus, van Middelburg, wed. van Pieter Stassens, wonende in de lireewaterstraat. 8 en 25 October 1622. Mr. Adryanus Ni eolai, j. g., met Maeyken Lamp sen, j. d., beide van Vlissingen, wonende sy in de Nieuwstraete. Z.w. Mr. Corns. Nieolai, broeder; H.w. Janneke Velt er s. 12 September 1637. -Francois Hoy van Valencijn, wedr. van 111 i sa- bet h de Clyver, met Maria Nicolay, van Middelburg, wed. van mi. Philips Roel an ts, ondertrouwt in de Fr. kereke. N. L. van „Raden". Cornel is Claeissen, vice admirael, 1582. Mr. Adrianus Nicolay 1615. f 20 July 1633 (sic). N. L. van „Schepenen". Mr. Adrianus Nicolay 1619 1632. f 20 July 1632. N. L. van „Gedeputeerden in de admiraliteit op de Maze" Mr. Cornelis Nieolai 9 Oct. 1608. (Hij was in 1598 ingeschreven op de lijst van Nederlandsche studenten te Orleans zie Bijdragen Hist. Gen. 1913 blz. 318 no. 62). Secretaris van den Raad der admiraliteit in Zeeland mr. A <1 r i aen Nieolai. Quohier 100e penning, fol. 6V, (Breewaeterstraete). Thuys daeraeu bewoont Corn. Cis. eygenaer, is getaxeert op 1CXXXII1 VI s. lil gr. Fol. 24v. (Op 't kerekhof.) Thuys daeraen bewoont

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 71