V Botanicamej. A. P. Ogteroj). Schilderijen, platen en portretten, niet tot de Zelandia lllus- trata belioorende: de heer Mr. W. Polman Kruseman. De oudheidkundige commissie is samengesteld uit de HH. Jhr. Mr. A. van Reigersberg Versluys, voorzitter, J. H. C. Heyse en J. A. brede rikssecretaris. De commissie van redactie voor het Archief bestaat uit de HH. Dr. R. Bijlsma, W. O. Swaving en Dr. L. W. A. M. Lasonder. Het aantal betalende bezoekers van de verzamelingen bedroeg in het afgeloopen jaar 2870, waarvan 6-19 tot den wer kenden stand behoorden, tegen onderscheidelijk 2690 en 681 in 1911. Vóór alles moge hier melding gemaakt worden van het niet onbelangrijke legaat, dat wijlen de heer M. Fokker aan het genootschap heeft vermaakt. Bij testament van 27 October 1911 legateerde hij nl. vrij van het recht van successie „aan bet Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen de map met veertien kaarten van de Heerlijkheden op Walcheren, met de opdracht, hem door den Raad der gemeente Middelburg geschonken, bij gelegenheid van zijn vijf en twintig jarig jubilé als gemeente-ontvanger op den eersten November negentienhonderd negenonder uitdrukke- 1 ijke bepaling dat een en ander één geheel moet blijven en de teekeningen niet over de verschillende gemeenten mogen wor den verdeeld, benevens de navolgende boekwerken hem geschonken bij gelegenheid van zijn vijf en twintig jarig penningmeesterschap op primo April negentienhonderd negen, als „A short history of engraving and etching" by A. M. Hind, één deel, „Manuel de 1'amateur d'estampes" par M. Oh. Ie Blancvier deelenver der de werken van het genootschapcatalogen en wat in zijne ver zameling van prenten of prentboeken aanwezig zal zijn en voor het genootschap belang zou kunnen hebben, met uitzondering van enz."

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 7