37 (Sy) wonende op de Zuytzyde. 1 Februari 1620 Jan Arnoutse Verschoor, van Vlissingen, met Jan nek e Jacobs, j. d., mede van A lissingen. Sy woonende in de St. Jacobstrate. 20 Mei 1623 Ely as Pietersen van der Rout, j. g., met Sara Qui ré, j. d., beyde van Vlissinghen. Sy wonende in de Lange Noordstrate, 6 Augustus 1645. Claes Goes, j. g., en Cor nelia Verseliore, j. d., beyde van Vlissyngen. Sy wonende op de Bierkaye. K. Z. Ouderling Jacob Schoor 1648, 1652, 1656, 1660. K. R. Kerkvoogd Jacob Schoor 1648, 1649, 1658 en 1659 i). X. B. Jacob Verschoor (no. 3) was de stichter van de secte der A erschoristen of Hebreen. Hij hield oefeningen in een perceel vroeger „Stadsherberg" genoemd, later de „Hebreeuwsehe kerk" gedoopt, en tijdens het bezit door den heer De Chuy „Batavia" geheeten. A er sell oor kocht dit pand den 15 De cember 1698 van Cornelis Verhunne. Na zijn dood in 1700 werd eigenaar Adriaan A'erschoor, die in 1704 als grenseigenaar voorkomt. Den 13 Maart 1714 werd het verkocht door Pieter A'erschoor (zijn broeder?) aan Jasper To- biassen, volgens het „Register van eigendommen van Oud Vlissingen" (O. Arch. Vlissingen). 36. G. S. no. 103. (Verloren gegaan). G. B. no. 103. Breed 4 voet. Eigendom anno 1628 van Abraham van Pere. Vota. „Alsoo de eerste brieff ver mist soo is hiervan een tweede verleent" 25 October 1675. 37. G. S. no. 106. HIER LICHT BEGRAVEN MA 111(E) PIETERS HOYEL, HUYSVROUWE VAN (PIETER) VENDEVYLLE. SEY IS OVERLEEDEN DEN 3 NOVEMBER A° 1633 OUDT 33 JAREN. HIER LICHT BEGRAVEN ELISABETH FRANS,- HUYSVROUAYE VAN PIETER VENDEVILLEOVER LEDEN DEN 4 OCTOBER 1655 OUT 54 JAEREN. 1) Of deze moet gebracht worden lot de familie Verschoor of Schore is onzeker.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 81