45 in eygendom aen vrouw Susanna Maria L o n q u wed. Can de Domburg, en vrouw Joanna Jacob a Lonqué, huys- vrouw van den br. Anth. Ockersen, raad en pensionaris tot Zierikzeevoor de helft en dheer Jacob Hey n d r i k P e c k i u s commiss. van de monsteringe en pensionaris van den f'rve tot Sluys in Vlaanderen, voor d'andere helft 2 Mei 1738." N. B. „dHeer Hendr. de Lonnoy heeft afstand gedaan van dit bovenstaande grali' in October 1737." (Is „Lonnoy" soms verward met „Loncque") 48. G. S. no. 150. (DIT I)S DE SEP EL (T)URE VAN JACOB (DE)RCKER EN (W)ILLEM HAELS 1639. G. B. no. 150. Breed 4 voet. Eigendom op 1 Augustus 1639 van Jacob Derek er ende illem II a els end e erfgenamen. K. 11. Begraafrecht betaald op 1 April 1625 over Abraham de Dercker. 19 Augustus 1641 over de vrouw van Willem Hals. 18 October 1650 over Jacob Dercker. L. 11. September 1605. Nieuwstraat. -lacob Dercker, j. g., van Sluvs, schoemaker. September 1621. Oostzvde. Abra ham de Derker, j. g., met attestatie van Calais. R. O. 25 April 1609. Jacob Dercker, j. g., van Sluis, met Maieken Ëveraerts, j. d., van Vlissingen, wonende in de Corte Noortstrate. 11 Juni 1633. Pieter Ta el man, j. g., van Ooster Souburgende Tanneken Jacobs Derkers, j. d., van West Souburg. Sy wonende in de Lange Noordstrate. R. P. Poorter Jacob Dercker, van Sluys, 9 October 1609. 49. G. S. no. 152. HIER LEYT BEGRAVEN D'EEll- ZAME SYMON GELEYNS GEBOREN VAN VAL- LENCHIEN OUT 46 JAEREN IS OVERLEDEN DEN 11 NOVEMBER ANNO 1612. ENDE SYNE HUYSVROUWE DIGNEKE PORRE- NARE IS OVERLEDEN DEN (1)6 MEYE ANNO 1612 OUT' 31 JAEREN. G. B. no. 152. Breed 5t/2 voet. Eigendom op 26 January 1629 van Jaques Gele(yns) ende is by mr. Job Porrenare daervoor betaelt.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 89