55 61. G. S. no. 190. IfMer lert Beorabc (Cane ((feted 3[)an^sen £terf ?C0 en G. B. no. 199. Breed .3x/2 voet. Eigendom A° 1627 van Jan Hendrikssen Bonne. 11 September 1675 van Maetje Jans, dochter van J. H. Bonne, huysvrouw van Joseph Eoket. N. L. van „Schepenen." Pieter Janssen 1490. 1508. Pieter Jan Janssen 1490, 1491. Pieter Jansen Tas- sche 1490, 1491. Pieter Jansen Bierman 1493,1 1494, 1501, 1503, 1506, 1510, 1511. Pieter Jan Pier Ko- nincks 1502, 1507. K. R. Kerkmeester Pieter Janssen. 1604, 1605. 62. G. S. no. 208. HIER LEYT BEGRAYE LEU- NIS ING ELS OUT 71 JAREN OVERLEDEN (10 JANUARII 1579) S. G. B. 2) G. 11. no. 208. Breed 5 voet. Eigendom op 16 September 1630 van dlieer Daniel Leunisse. 11 September 1675 van Anna In gels, zijn dochter. K. R. Begraafreclit betaald op 26 Mei 1602 over 't kint van bnrgmr. In gel Leu nissen. 18 Maart 1616 over dewed, van burgmr. Leuuis Ingelssen. 10 December 1629 over 't kint van dhr. Appolonius Ingelssen. 29 Januari 1631 over 't kint van dhr. raetsheer Ingelssen. L. B. Juli 1595. Weststraat zuidzijde. „Engel Luenissen, van Vlissingen, coopman ende syn huysvrouwe Sara Reigersberg, met attestatie van der Vere, (in margine) vertrokken met attes tatie nae Middelb. in Meve 1609." R. O. 16 October 1627 De heer Engel Leu nissen, gecomm. raet van wegen de heeren Staeten van Zeelant, enjoffrouw Susanna M o n i xwed. van inr. Jacob P e c k i u sondertrouwt ter Goes. 1) Ta lie, vrouw vau Pieter Jan sea, zie ook no. 98. Met jaarcijfer kan ook XXI zijn wijl het tweede cijfer, door afslijting, onduidelijk geworden is. 2) De lijst ten behoeve van het randschrift toont op elk der vier hoeken een doodshoofd. De initialen stonden in het midden, verticaal tusschen een heraldiek en een ambts-wapen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 99