VII door Dr. S. J. Eockema Andreae; Code Napoleon mis en vers Eran<;ais, 1811; M. de Man, In memoriam S. Wigersma Hz.; Dezelfde, Een onbeschreven penning van het chirurgijns- of Cos- mus- en Damianusgilde te Middelburg; Alb. Visart de Beaucarmé, Un insigne d' archer de Goes; Mr. J. H. Bijbau, De werking der schuldvergelijking; Mr. H. A. Kloppenburg, Common Safety of common Benefit als vereischte van avarygrosse; Mr. R. H. de Vos van Steenwijk, Stemplicht; Verslagen van de Kamer van Koophandel te Middelburg en van het Waterschap Schouwen Verslagen en mededeelingen van de Vlaamsche Academie; Mede- deelingen van de Rijks Hoogere Land-tuin- en boschbouwschool Mr. S. van GijnDordracum illustratumVerslag van 's Rijks oude archieven, waarin het le jaarverslag van den tegenwoordigen Rijksarchivaris in Zeeland, Dr. K. Heeringa; Jaarverslag van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome; E. G. Lagemans en JB. BreukelmanTraités et conventions couclus par le Royaume des Pays-Bas; Onuitgegeven oorkonde uit de 13e eeuw betreffende het klooster Jerusalem onder Biervliet in de Bijdragen van het Historisch Genootschap te Utrecht; Dr. J. A. E. Orbaan, Be scheiden in Italië; Depêches van Thulemeijer 17631788 in de bewerking van Robert Eruiningeleid door Dr. II. E. Colenbrander Gedenkstukken der geschiedenis van Nederland 18101813, Inlij ving en opstand door Dr. H. E. Colenbrander; A. Ij. H. Obreen, Verschillende onderwerpen; Gedenkboek van de Koninklijke Vlaam sche Academie van de feestviering van haar 25jarig bestaan, 18861911Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaam sche Academie voor taal- en letterkunde, waarin een opstel over Conscience en zijn leven en streven, door Kan: Dr. Jac. Muyl- dermans; Is. Zeehandelaar, Het radium in de geneeskunde; Mr. N. W. Posthumus, Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid; Dr. \V. P. C. Knuttel, Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland, 4e deel 16571672; Brieven van Jan de Witt, 3e deel 16651669; Dr. E. J. Ilaslinghuis, De duivel in het drama der Middeleeuwen; Mr. J. W. Erederiks, MonumentenreclitLes prix Nobel en 1911; Wm. Elliot Griffis, Belgium the land of art; Bibliotheca reformatoria Neerlandica; Dr. J. A. Worp, Briefwisseling van Constantijn Huijgens, deel

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 9