ZEELAND VAN 1813 TOT 1913, VERGELIJKENDE SCHETS DOOR Mr. W. POLMAN KRUSEMAN, SECRETARIS VAN HET ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN. EEN WOORD VOORAF. Habent sua fata libelli. In den zomer van 1912 richtte de Heer A. N. J. Fabids te Amsterdam het verzoek tot mij, om voor Zeeland de bewerking op mij te nemen van het door de firma P. N. van Kampen Zoon uit te geven werk ,,'t Herstelde Nederland, 18131913", in welk werk het vaderland zou worden geschetst, zooals onze voorouders het hebben gekend in 1813 en zooals het zich daarna heeft ontwikkeldzoowel in zeden en gewoonten, handel en verkeer, rijkdom en armoede, als in plaatse lijke gesteldheid. Dit programma werd aldus nader toegelicht: „Dit boek moet den indruk gevenals ware 't geschreven door een prettig verteller, een causeur, die het Nederland van 1813 heeft gekend en daarna de wijzigingen heeft medegemaakt; die alzoo de wallen en poorten der steden zag slechtende gemeenten zag uitbreiden, die eertijds in de trekschuiten en diligences reisde, daarna in stoombootenen vervolgens in treinen en trammen die de ontwikkeling van het postwezen volgde, even goed als de rechtsbedeeling, het financiewezen, het onderwijs enz., en die de volksgebruiken en kleederdrachten uit het begin der 19e eeuw

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1914 | | pagina 105