BINNEN- EN BUITENLANDSCHE INSTELLINGEN, WAARMEDE HET GENOOT SCHAP IN BETREKKING STAAT. NEDERLAND. Universiteiten te Leiden, Utrecht, Groningen en Amsterdam. Technische Hoogeschool, te Delft. Koninklijke bibliotheek, te 's-Gravenhage. Provinciale bibliotheek van Zeeland, te Middelburg. Gemeentelijke bibliotheek, te Deventer. Rijksarchief in Zeeland, te Middelburg. Archief der gemeente Middelburg. Archief der gemeente Rotterdam. Koninklijke academie van wetenschappen, te Amsterdam. Koninklijk aardrijkskundig genootschap, te Amsterdam. Koninklijk oudheidkundig genootschap, te Amsterdam. Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst, te Amsterdam. Koninklijk zoologisch genootschap „Natura artis magistra," te Amsterdam. Hollandsehe maatschappij der wetenschappen, te Haarlem. Teijler's genootschap, te Haarlem. Nederlandsche maatschappij tot bevordering van nijverheid, te Haarlem. Natuur- en letterkundig genootschap „Solus nemo satis sapit," te Alkmaar. Maatschappij der Nederlandsche letterkunde, te Leiden. Nederlandsche entomologische vereeniging, te Leiden. Nederlandsche dierkundige vereeniging, te Leiden. Nederlandsche botanische vereeniging, te Leiden. Vereeniging „Die Haghe," te 's-Gravenhage. Nederlandsche anthropologische vereeniging, te 's-Gravenhage.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1916 | | pagina 41