DE HAVENS VAN WALCHEREN, nooit H. VAN GORDT. Het. eiland Walcheren heeft in den loop der eeuwen heel wat veranderingen ondergaan en veranderingen doen zien, niet alleen geografisch doch ook met betrekking tot scheepvaart, handel en nijverheid. Walcheren heeft toch tijdperken gekend van grooten bloei en welvaart, maar helaas ook tijden van tegenspoed en be trekkelijke armoede. Waar de bevolking zich thans in hoofdzaak bezig houdt met landbouw en veeteelt en alleen in Vlissingen en Middelburg van industrie op eenigszins groote schaal sprake is, terwijl handel en scheepvaart ook zelfs in die twee plaatsen betrekkelijk gering zijn, daar verheugden in vroegere jaren niet alleen deze twee steden doch ook Veere en Arnemuiden zich in een thans ongekenden bloei. De opkomst en welvaart in de middeleeuwen van deze vier havenplaatsen MiddelburgVlissingenVeere en Arnemuiden was in hoofdzaak te danken aan de gunstige ligging van Walcheren als kruispunt van het toenmalige handelsverkeer. In de 15e en 16e eeuw was toch de Reede van Walcheren met recht beroemd; zij strekte zich uit langs den geheelen oostrand van het eiland, van Veere langs Arnemuiden en Rammekens tot Vlissingen, en bood een uitstekende gelegenheid aan tot ankeren voor de vele schepen uit alle havens van de Oostzee en de Noord zee, ja zelfs uit Frankrijk, Westelijk Spanje en Portugal. Arnemuiden, thans niet veel meer dan een dorp met visschers en landbouwers, was destijds als havenplaats in Europa zoo be roemd, dat voor deze plaats een zoogenaamde kilometerroos was

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1919 | | pagina 97