V Bijksarchief, liet ik copieën vervaardigen. Ten geschenke werden ontvangen van den heer A. B. van Deinse te Botterdam een aantal foto's van stranding op de Zeeuwsche kusten van walvisch- achtige dieren, met begeleidend historisch overzicht; van den heer J. Steenbergen een album met foto's van de inpolderingen in den Brakman; van eenige heeren te Souburg eene foto naar een schilderij op het raadhuis aldaar, voorstellende een gezicht in het dorp c.a. 1800; van de erfgenamen van Mr. P. C. J. Hennequin eene verzameling foto's van Zeeuwsch-Vlaanderen; van Commis sarissen der Thoolsche Waterleiding-Maatschappij 8 foto's van het leggen van den duiker in de Eendracht, en eenige andere schen kingen van minder belang. Betreffende het gebruik der verzameling kan worden gemeld, dat door den uitgever Van de Wal te Bruinisse eene afbeelding van het Minderbroederklooster te Zierikzee werd gereproduceerd, en voor den heer H. v. d. Mandere reprodukties werden gemaakt van buitenplaatsen enz., door zijne voorouders bezeten. De heer J. Hoogenboom, architect te Benesse, ontving eene reproduktie van het monument-De Huybert in de kerk te Burgh, ten behoeve, van de door hem geleide restauratie hiervan. In verband met de 350-jarige herdenking van de gebeurte nissen uit den Geuzentijd bracht ik eene kleine tentoonstelling bijeen van prenten betreffende de geschiedenis van Zeeland in die jaren, die gedurende den geheelen zomer geëtaleerd bleef". Het kabinet van oud- en zeldzaamheden verkreeg belangrijke aanwinsten. Mevrouw J. P. Lewe van Nijenstein, douairière Jlir. C. B. M. van Citters van Heinkenszand, overleden te Ileinkenszand, ver maakte als legaat aan het Genootschap eene uitgebreide verzame ling antiek porselein, aardewerk, platen, schilderijen en curiosa, betrekking hébbende op den erfstadhouder Prins Willem V. De geheele collectie is opgesteld in de kamer van de Zeeuwsche kleederdrachten. De Baad der gemeente St.-Maartensdijk stelde een tweetal zilveren bekers ter beschikking van den heer Commissaris der Koningin in Zeeland om die te plaatsen waar Z. H. E. G. zou

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1923 | | pagina 13