30 4. Looff heeft op dezen roemrijken zeeslag nog een tweede medaille vervaardigd met gewijzigde voorzijde. (Afb. 3.) De voorstelling is bijna aan den eersten penning gelijk, daar ook hier het terrein van den strijd wordt weergegeven. Weggebleven echter zijn de namen der eilanden, steden, rivieren, enz., die op de vorige medaille voorkomen en eveneens de ver klaring in de afsnede. Daarentegen zijn de polders en andere details hierop uitvoeriger bewerkt. In een cartouche, die aan de onderzijde is uitgeschulpt, lezen wij veke suil exit De'(us) et diss]pati sunt inimici el'(üs) (Waarlijk is God opgestaan en zijn vijanden zijn verstrooid gewor den.) Deze spreuk is, volgens Van Loon, aan Psalm 68 vs. 2 ontleend. De keerzijde is aan den vorigeu penning gelijk. Zilver. 40 gr. 55 m.M. Zeeuwsch Genootschap 41 gr. Van Loon II, blz. 197, no. 5. Fransche editie blz. 194. Cat. Kon. Penningkabinet no. 624. Op den dood van Gustaaf Adolf, koning van Zweden. 1632. Koning Gustaaf Adolf van Zweden behoort tot de helden figuren uit den 30-jarigen oorlog. Volgens de geschiedverhalen „van indrukwekkende gestalte, straalde koninklijke waardigheid en rechtschapenheid uit zijn zacht blauw oog Gustaaf Adolf behoorde tot de ergste vijanden van het Habs- burgsche huis en was tevens de voorvechter van het bedreigde Protestantisme. Zijn soldaten vertrouwden hem ten volle en hij was, waar hij ze persoonlijk aanvoerde, van de overwinning zeker. In den slag bij Liitzen, een zwakke post, die reeds aan het wijken was, willende aanvuren, maakte een schot uit het vijandelijk kamp een einde aan zijn roemrijk leven. De slag werd niettemin door de Zweden gewonnen. Er zijn veel penningen op het overlijden van Koning Gustaaf Adolf vervaardigd. In ons land slechts een enkele, die zeld zaam is en door Joh. Looff is gesneden. Het is een zijner minst 1) E. Molt. Geïllustreerde wereldgeschiedenis, blz. 406.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1925 | | pagina 94