VI Met The Van der Bilt Marine Museum te Huntington, Long Island, werd ruilverkeer aangeknoopt. Het verslag van den conservator der Zelandia Illustrata luidt „Nadat ik de laatste besclirijvingswerkzaamheden ten aanzien van de kaartenverzameling had verricht, heb ik de geheeie col lectie doen opzetten en ze genummerd. Met het drukken van den ruim 800 nummers tellenden catalogus werd op het einde van het jaar een begin gemaakt; dit werk kwam dezer dagen gereed. Ten aanzien van het gebruik der Zelandia kan worden mede gedeeld, dat bij gelegenheid van de feesten ter eere van den 5Oen verjaardag van H. M. de Koningin werd geëxposeerd, hetgeen de verzameling bezat omtrent Prins Willem V en zijn voorzaten, welke tentoonstelling gedurende de feestweek (29 Augustus tot 4 September 1930) gratis kon worden bezocht. Zij mocht zich in groot.e belangstelling verheugen; niet minder dan 1104 personen hebben van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt. Ook werden een aantal prenten betreffende belegeringen van Hulst ter leen gezonden aan de commissie, die naar aanleiding van het 750-jarig bestaan dier stad een historische tentoonstelling had gearrangeerd. De aanwinsten waren niet talrijkaangekocht werden twee teekeningen van St. Jan ten Heere, in 1804 geteekend door J. H. Reijgers". De verzameling van geschiedkundige voorwerpen en zeldzaamheden verkreeg als aanwinsten: 2 kruiken van Mexicaansch aardewerk en een monster titaanerts, geschonken door den heer M. Nijssen, te Sluiskil; eene roede, gevonden in de ruïne van het afgebrande Grand Hotel te Middelburg, geschonken door den heer F. Kluiving, aldaar; afbeelding (carton) van een grafmonument voor Cornelis Anthonie van Citters, in 1804 vervaardigd door J. II. Reijgers, te Middelburg,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1931 | | pagina 12