DE ARNE EN HET ARNEMUIDSCHE VOETPAD, (MET EENE KAART), DOOR F. P. POLDERDIJK. I. DE ARNE. Zooals bekend, was de Arne een vaarwater, waardoor Middelburg, sedert de vroegste tijden tot het jaar 1535, toen het door verlanding geheel onbruikbaar was geworden, ver binding had met de open zee, den Lemmer, bij Arnemuiden. Volgens I. Ehrlich in zijne Bijdrage tot de kennis der Geschiedenis van het ontstaan en den verderen aanwas der stad Middelburg in den stroom der Arne1), zou de grond, waarop Middelburg is ontstaan, als een eilandje midden in de Arne zijn opgewassen en rondom door derzelver water bespoeld, zich achter of ten westen van hetzelve weder ver- eenigd hebben en verder in noord-westelijke richting, daar, waar thans nog de Domburgsche watergang gevonden wordt, zijn doorgeloopen. Volgens P. K, Dommisse in zijn werk Onderzoek naar de eerste omwalling en omgeving der stad Middelburg2), zou 1I. Ehrlich, blz. 2 en 3. 2) Archief Z. G. d. W. 1904, blz. 13. Archief 1933 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1933 | | pagina 51