JAARVERSLAG OVER 1932/1933, uitgebracht in de Algemeene Vergadering van 10 Mei 1933 mr. a. meerkamp van embden. DOOR DEN SECRETARIS VAN HET GENOOTSCHAP Geachte Toehoorders! Volgens gewoonte zal ik, alvorens te komen tot de afdee- lingen, U eenige feiten van meer algemeenen aard in her innering brengen. Het auto-ongeval, dat het gezin van onzen hooggeachten voorzitter trof, heeft gelukkig geene blijvende onaangename gevolgen gehad. In de bestuursvergadering van 3 October en de ledenvergadering van 5 October 1932 mochten wij den heer Quarles van Ufford weder begroeten. Mr. Van der Poel deelde in de bestuursbijeenkomst van 3 October mede, dat hij voor geruimen tijd het land zou verlaten om te Bagdad een douanetarief voor Irak te gaan ontwerpen. Het bestuur heeft dan ook in alle volgende bijeen komsten Mr. Van der Poel gemist. Mejuffrouw M. G. A. de Man verzocht ontslag als con servatrice van de munten en penningen tegen April 1933. Het bestuur heeft gemeend niet slechts dit ontslag op de meest eervolle wijze en onder hartelijke dankbetuiging voor de meer dan vijftigjarige belangrijke diensten van de conservatrice te moeten verleenen, maar daarnevens aan het genootschap te mogen voorstellen mejuffrouw De Man te benoemen tot eerelid. De vergadering van directeuren en leden, gehouden Archief 1933 a

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1933 | | pagina 7