HET ALBUM AMICORUM VAN PETRUS HONDIUS, 1578—1621, PREDIKANT TE TERNEUZEN, 1604—1621, DOOR Mr. A. MEERKAMP VAN EMBDEN. In November 1583 kreeg de partij van den opstand tegen Spanje vasten voet op de Noordkust van Oostelijk Vlaan deren. De graaf van Hohenlohe, zwager van prins Maurits, landde met 19 vendels Duitsche huurtroepen te Terneuzen en deed bij het dorp eene schans opwerpen, die door de streekbevolking de Moffenschans werd genoemd. Reeds 10 jaar later kon deze versterking worden ontruimd en Johan Serlippens, burgemeester van de vereenigde plaatsen Axel, Terneuzen en Biervliet, kocht het terrein, dat hij omstreeks 1609 in gebruik gaf aan den in dat jaar te Terneuzen aange- stelden predikant Pieter de Hondt, meestal Petrus Hondius genoemd. Deze maakte van de plaats een plantentuin, dien hij bezong in een leerdicht, genaamd Dapes Inemptae, ongekochte (nl. zelf geproduceerde) spijzen. De bekendste uitgaaf dateert van 1621. In de 18e eeuw reeds waren de exemplaren ervan zeld zaam geworden. 1) In verkorten vorm voorgedragen in de Algemeene Vergadering van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, den 2 Mei 1934. De redactie heeft tot hare voldoening Dr. L. A. J. Burgersdijk te Middel burg bereid gevonden het Album van meer philologisch standpunt te behandelen. Het artikel, waarin dat geschiedt, volgt hierna.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1934 | | pagina 105