XLVII BINNEN- EN BUITENLANDSCHE INSTELLINGEN, MET WELKE HET GENOOTSCHAP IN BETREKKING STAAT. NEDERLAND. Universiteiten te Leiden, Utrecht, Groningen en Amsterdam. Technische hoogeschool, te Delft. Koninklijke bibliotheek, te 's-Gravenhage. Provinciale bibliotheek van Zeeland, te Middelburg. Gemeente bibliotheek, te Deventer. Rijksarchief in Zeeland, te Middelburg. Archief der gemeente Middelburg. Archief der gemeente Rotterdam. Koninklijke akademie van wetenschappen, te Amsterdam. Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, te Am sterdam. Koninklijk oudheidkundig genootschap, te Amsterdam. Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst, te Amsterdam. Koninklijk zoölogisch genootschap „Natura artis magistra te Amsterdam. Hollandsche maatschappij der wetenschappen, te Haarlem. Teyler's genootschap, te Haarlem. Nederlandsche maatschappij tot bevordering van nijverheid, te Haarlem. Maatschappij der Nederlandsche letterkunde, te Leiden. Nederlandsche entomologische vereeniging, p/a Koloniaal In stituut, Centrale Bibliotheek, te Amsterdam. Nederlandsche botanische vereeniging, p/a Koloniaal Insti- stituut, Centrale Bibliotheek, te Amsterdam. Nederlandsche dierkundige vereeniging, Zoölogisch Station, te Den Helder. Vereeniging ,,Die Haghete s-Gravenhage. Nederlandsche anthropologische vereeniging, te Leiden. Genealogisch-heraldisch genootschap ,,De Nederlandsche Leeuw", te 's-Gravenhage.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1936 | | pagina 53