HET ZEEGEDROCHT UIT HET HELLEGAT VAN 1757, DOOR Dr. A. B. VAN DEINSE. In 1859 heeft J. van der Baan, hoofdonderwijzer te Zaam- slag, een geschiedkundige beschouwing over zijn standplaats laten uitgeven, waarin op blz. 151 e.v. een uitvoerig verhaal voorkomt over de vangst van een walvischachtig dier in het Hellegat op den 15en Augustus 1757. Ook andere schrijvers hebben van dit merkwaardige voor val melding gemaakt, waarvoor ik verwijzen kan naar de noot onderaan blz. 153 van juist genoemd boek van Van der Baan. In 1931 heb ik hierover uitvoerig geschreven bij de opsom ming der diverse walvischachtige dieren, die voor Nederland bekend zijn geworden. Het geval van Aug. 1757 betrof een butskop, Hvperoodon rostratus, van ongeveer 9 M. lengte, waarvan tot voor kort nog enkele skeletresten bewaard wer den in de kerk te Zaamslag. Er zou geen reden zijn hierop nu nog eens terug te komen, ware het niet, dat mij in Mei 1937, dus juist 180 jaar later, bijzonderheden ter core kwamen, die volslagen onbekend zijn, en die toch dienen te worden vastgelegd, temeer daar dit geval de eerste butskop betreft, die voorzoover wij weten, in ons land werd aangetroffen. Kort geleden ontving ik dan van den heer A. O. van Kerkwijk, den Haag, een briefje met een afbeelding van dit dier. Voor een luttel bedrag werd ik eigenaar van de merk waardige origineele teekening, die vooral ook van belang

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1937 | | pagina 172