DE HAYMANLANDEN OP SCHOUWEN, WALCHEREN EN WESTVOORNE, DOOR J. A. HUBREGTSE. INLEIDING. Na vele jaren bodemonderzoek, gevolgd door studie van lolklore en dialect, was door ons mede veel tijd en moeite be steed aan het doorwerken der beschikbare en het opsporen van nieuwe bronnen over de vroege geschiedenis van Zeeland. Bij bodemonderzoek, dialect- en folklore-studie waren wij direct met de bron, zij het soms in secundairen vorm, in contact. Immers de vrij groote waarschijnlijkheid bestaat dat hierin uit vroege tijden nog iets van belang is achtergebleven. De schriftelijke gegevens, aan verschillende auteurs ontleend en ons soms slechts in vertaling bekend, zijn vooral voor ons deltagebied zeer onvolledig en onduidelijk. Vandaar ook, dat tot heden van de vroege geschiedenis onzer Provincie slechts weinig zeker is en dit verklaart ons ernstig pogen, hier wat meer licht te brengen. In het bijzonder wilden ook wij trach ten, het raadsel der Haymanlanden, zoo niet geheel op te lossen, dan toch een verklaring er van met een flinke stap nader te komen. Velen voor ons deden reeds eenzelfde poging men zal hier evenwel geen wederlegging ontmoeten van deze steeds verschillende meeningen. Meer en meer bleek ons, dat slechts een uitgebreide studie van het talrijk nieuw feitenmateriaal, zooals het bodemonderzoek ons bleef opleveren, tenslotte de Archief 1937. 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1937 | | pagina 55