17 wachten, dat uit 'Celmans"'Lemans" (in één woord) zou gegroeid zijn, 1° omdat overal één woord ontstond Li moges, Paris, Lyon, Saintes, Tongres, Autun enz., 2° er geen enkele grond aan te voeren is, waarom niet Lemans zou zijn ontstaan. (Lisieux, de stad der Lexovii, Limoges, de stad der Lemovices, Langres, de stad der Lingones en talrijke andere plaatsen hadden dan evengoed een lidwoord als aparte voorvoeging kunnen nemen en zelfs eerder), 3° omdat van de honderden en nog eens honderden plaatsnamen in Frank rijk, die wèl beginnen met één der lidwoorden le, la of les, kan worden vastgesteld, dat ze alle op soortnamen teruggaan. (Wij onderzochten dit op grond van de departementskaarten in Larousse voor alle plaatsnamen, die er stonden, zeker wel een 600-tal en slechts in enkele, weinige gevallen konden we de beteekenis van den soortnaam niet vinden, niet omdat deze niet bestond, maar omdat onze kennis der Fransche dialecten niet toereikend was, terwijl toch ontwijfelbaar zeker kon vast gesteld worden, dat er een soortnaam was). Dit laatste aantal schatten we echter op nog geen 2 der door ons onder zochte gevallen, zoodat we gerust kunnen constateeren na men van Fransche gehuchten, vlekken, steden en dorpen met een lidwoord gaan alle terug op soortnamen. Dit soort plaatsnamen kan men in eenige rubrieken indeelen. Het zijn a woorden, die op Oudfransche soortnamen teruggaan, b woorden, die naar hun beteekenis dialectisch zijn, c woorden, die naar hun vorm dialectisch zijn, d woorden, die naar vorm èn beteekenis dialectisch zijn, e woorden, die nog heden in het Fransch bestaan. Ofschoon het ons weinig moeite zou kosten van elke groep tallooze woorden te noemen, bepalen we ons tot 2 voorbeelden van elke rubriek. We moesten ons vanzelfsprekend hierin eenige beperking opleggen, ofschoon het ons zwaar viel de resultaten van deze interessante studie voor ons te houden. Van groep a noemen we: les Cabannes (Oudfransch woord voor ,,Cabane"), les trois Moütiers (Oudfransch woord voor „monastère"Van groep b Le Chambon (dialectisch woord voor vruchtbare rivierbezinkselen in West-Frankrijk, wel ont-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1940 | | pagina 57