JAARVERSLAG OVER 1939/40, UITGEBRACHT IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN 10 APRIL 1940 DOOR DEN SECRETARIS VAN HET GENOOTSCHAP Mr. A. MEERKAMP VAN EMBDEN. Geachte Toehoorders Toen de internationale spanning in den loop van 1939 toenam, werden de voornaamste kostbaarheden van het mu seum zoo goed mogelijk in veiligheid gebracht. De verzameling Zelandia Illustrata, de gouden en zilveren voorwerpen, de munten en penningen, een groot aantal notulenboeken, vonden plaats in de kluis van het gebouw der Christelijke Jonge mannen Vereenigii^g aan de Singelstraat. De goedgekeurde voorkelder der Provinciale Bibliotheek nam o.a. de verzameling porselein en aardewerk, een aantal schilderijen, het wiel van De Ruijter, het gothische stoeltje uit Gapinge en de Zeeuw- sche schelpen op. Vele belangrijke schilderijen, waaronder het portret van De Ruijter door Ferdinand Bol, werden geplaatst in de kluis van den Polder Walcheren. De waarde van het museum als bezoeksobject is door de gedeeltelijke ontruiming uit den aard der zaak tijdelijk ver minderd. Het ligt evenwel in de bedoeling, naar gelang de 1Door den brand van Middelburg, gevolgd op het bombardement van 17 Mei 1940, is de geheele administratie van den secretaris verloren gegaan. Het verslag is daardoor niet meer volledig te reconstrueeren. Hier volgt wat nog kon worden nagespoord. Archief 1940 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1940 | | pagina 5