Ill voordracht van Jhr. Mr. J. Schuurbeque Boeye, getiteld Rondom het bevolkingsvraagstuk in Nederland. De conservatorschappen hebben de volgende be zetting Zelandia Illustrata Dr. W. S. linger Geschiedkundige voorwerpen en zeldzaamheden vacant Steenenkamer Dr. L. A. Burgersdijk Ouderwetsche kamer en kleederdrachten mevrouw C. Veltman FruinButeux Porselein en aardewerk de heer J. H. Klarenbeek Schilderijen en platen, niet tot de Zelandia Illustrata be- hoorend de heer J. H. Klarenbeek Penningen en munten Mr. G. W. A. de Veer Ethnographische voorwerpen Dr. J. Dekker Kabinet van natuurlijke historie de heer P. J. van der Feen Jr. Europeesche mollusca de heer C. Brakman Niet-Europeesche mollusca de heer L. de Priester Zeeuwsch Herbarium vacant. Ten zeerste betreurt het bestuur het aftreden van mejuf frouw P. van den Hoek en de heeren Dr. H. A. W. van der Vecht en H. S. C. Huijsman, resp. conservatoren van de Ouderwetsche kamer en kleederdrachten, de Geschiedkundige voorwerpen en zeldzaamheden en het Zeeuwsch herbarium, wier arbeid, ten behoeve van het Genootschap verricht, in dankbare herinnering zal blijven. De commissie voor redactie van het „Ar chief'' wordt gevormd door Mr. A. Meerkamp van Emb- den en Mr. Th. Portheine. De commissie voor Zeeuwsche folklore be staat uit Dr. W. Unger, Dr. J. de Hullu. leden, en den heer J. Kreune, secretaris-penningmeester. Het aantal betalende bezoekers van het museum bedroeg 1742 105 kregen toegang tegen verlaagd tarief. Over 1938 waren de cijfers 1924 en 135.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1940 | | pagina 7