5 lius, Merula, Trelcatius en Junius, de Zeeuwse studenten die aan de Middelburgse toneelvoorstelling deelnamen, verder verscheidene andere studenten, waar onder Gedeon Sonne- veldius en Johannes Perisonius, beide uit Vere, Jacobus Hondius, de broer van de dichter van de Moufe-schans en zoon van een Vlissings predikant. Job Porrenaer, een Vlis- singse burgemeesterszoon, Johannes van der Beecke uit Sluis, e.a. Ook Marnix gaf een bijdrage, evenals de nauwelijks dertienjarige Hugo de Groot, die toen nog wel niet vermoed zal hebben, dat hij tien jaar later Reigersberchs zwager wor den zou. Waarschijnlijk was hij de laatste die, in Augustus 1596, zijn naam in het album plaatste vóór Jonas zich opmaakte de Noordzee over te steken voor een vrij langdurig verblijf in Engeland en Schotland. De aanleiding tot deze reis kunnen wij slechts gissen. Wel had het edict der Staten van 4 Maart 1569, dat uit vrees voor slechte godsdienstige politieke invloe den de studie aan vreemde hogescholen verbood, allerminst een einde gemaakt aan de peregrinatio academica, en waren ook de Zeeuwen na hun Leidse studentenjaren buitenlandse universiteiten blijven bezoeken, maar na 1566 was de grote stroom van studenten uit deze landen vooral naar de beide Gereformeerd-Protestantse universiteiten, die van Heidelberg en Genève, getrokken, en slechts zelden vernemen wij van een bezoek aan Engelse universiteiten, en dan nog na 1600. Kan het zijn dat dezelfde oorzaak, die Willem Teelinck naar St. Andrews in Schotland, en Cats naar Cambridge en Ox ford leidde, ook Jonas van Reigersberch naar Engeland bracht? Kan het zijn dat de werken van mannen als Whitaker, Per kins, Baynes, en zovele anderen onder de oudste vertegen woordigers van het Engelse puritanistische piëtisme reeds in de jaren negentig vooral in Zeeland, waar vele Engelse families woonden9), een zekere bekendheid had gekregen, en eerst Reigersberch, later Teelinck, Cats en andere Zeeuwen 8) Al deze hoogleraren, met uitzondering van Beyma, De Groot en Gomarus, schreven ook in het album van Petrus Hondius. Ook de zoons van Junius en Trelcatius en last not least Marnix schreven in beide alba. Zie A. Meerkamp van Embden, Het album amicorum van Petrus Hon dius, 15781621, predikant te Terneuzen, 16041621 (Archief Z. G. 1934, blz. 45—62). 9) Zo te Middelburg, waar de Court of the Merchants Adventurers een tijdlang gevestigd was, en waar in het laatste kwart der zestiende eeuw een groot aantal Engelse boeken het licht zagen zo te Vere, de stapel plaats van de Schotse handel maar ook in Vlissingen, Zieriksee en andere plaatsen in Zeeland, waar wij in deze jaren telkens Engelse namen aantreffen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1946 | | pagina 27