14 aan de Leidse universiteit, vertrok 1588 naar Duitsland, 1594 ambassadeur van de Staten-Generaal bij Jacobus VI van Schotland, aan wiens hof te Montgaillard hij tot zijn dood (1604 of later) bleef als gezant en bovendien als opvoeder van verscheidene adellijke jongelui. Zie over hem N.N.B.W. III, kol. 273. D o my n o o s (J u 1 y a n), z. pl„ 1598 (blz. 525). Blij kens zijn inscriptie een Spanjaard. Donnaeus (Andreas), Cambridge, z. j, (blz. 73). Professor in het Grieks te Cambridge. D u s o n (of Dieson (Ale x.), Falckland, 1597 (blz. 50). Hij noemt zich Scotus, d.i. Schot. Ik vond zijn naam ner gens vermeld. Estey (G e o r g i u s), z. pl., 11 Juli 1597 (blz. 293). George Esteye (15661601), theoloog, schrijver van com mentaren op de Bijbel in Calvinistische geest. Zie over hem: D.N.B., XVIII, p. 14. Ferdinandus (Philippus), Cambridge, 1597 (blz. 53). Philippus Ferdinandus 15551601 een tot het Christendom bekeerde Jood. geboortig uit Polen, vestigde zich in 1596 te Cambridge, waar hij waarschijnlijk Hebreeuwse lessen gaf. Van daar ging hij naar Leiden, waar hij o.a. Joseph Scaliger in de Rabbijnse en Talmoedische literatuur onder wees. Door Scaligers toedoen werd hij in 1599 met een leeropdracht in het Arabisch bekleed, waarin hij het jaar daarop tot professor werd benoemd. Hij overleed al in het begin van 1601, door Scaliger diep betreurd. Zie over hem Charles Henry Cooper and Thompson Cooper, Athenae Can- tabrigienses, II (Cambridge. 1861), p. 239240, 549550: W. M. C. Juynboll, Zeventiende-eeuwsche beoefenaars van het Arabisch in Nederland (Utrecht, 1931), blz. 47, 52. Fortsius (Georgius), Bazel, 11 September 1598 (blz. 307). Georgius Fortius, Mittelburgensis Selandus, werd 3 September 1598 te Heidelberg ingeschreven. Waar schijnlijk was hij een lid van de familie van de Voorde. Foulerius (Guilielmus), Falckland, 6 Augustus

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1946 | | pagina 36