23 Marius (Na tan a el), Cambridge, 8 Juni 1597 (biz. 473). Hij werd 15 October 1597 te Leiden ingeschreven. Marnix van St. Aldegonde, Leiden, 8 Juli 1596 (biz. 129). Philips van Marnix van Sint Aldegonde (1540 1598), de bekende staatsman. Zie over hem N.N.B.W., I, kol. 13071312. Hij schreef in Jonas' album (afb. 4) Hebr. 13 1214 in de Griekse tekst en ondertekende dit met zijn bekende zinspreuk Repos ailleurs, en zijn naam. Daaronder volgt een Latijnse spreuk In veritatis inquisitione virilis In fruitione foelix et beata est vita 31), en tenslotte de opdracht aan Jonas Optimo et clarissimo juveni D. Jonae Reigersbergio Ph. Marnixius Sanctae Aldegondius benevolentiae ergo scribebam Lugduni Batavorum. Ad VlII.am Julij diem M.D.XCVI32). Marquinus (Johannes), Leiden, 13 Februari 1595 (blz. 499). Joannes Marquinus was afkomstig van Londen en werd als Joannes Marcuinus, Anglus, 19 Februari 1592 in de theologische faculteit te Leiden ingeschreven. Hij studeerde er op kosten van de Hollandse kerk te Londen, waaraan hij in 1594 predikant werd. Hij overleed reeds op 1 December 1599. Vgl. Symon Ruytinck, Gheschiedenissen ende hande lingen van de Nederduytsche natie ende gemeynten, wonende in Engelant en in 't bijsonder tot Londen (Werken der Mar- nix-vereeniging, 3de serie, I), blz, 154 vlg. W. J. Ch. Moens. The marriage, baptismal, and burial registers, 1571 to 1874, and monumental inscriptions of the Dutch Reformed church, Austin Friars, London (Lymington, 1884), p. 208. Hij schreef het volgende distichon Carnis vita labor carnis conceptio, tabes Menstrua: putredo finis, origo lutum33). Meerman (G. Gerardi), z. pl„ 7 Juli 1596 (blz. 503). Afkomstig uit Delft en dus waarschijnlijk een zoon van 31) In het onderzoek der waarheid is het leven krachtdadig, in het gebruik der waarheid gelukkig en gelukzalig. 32) Voor de beste en voortreffelijke jongeman, de heer Jonas van Reigersberg, schreef Ph. Marnix van Sint Aldegonde dit uit genegenheid >e Leiden op de 8ste dag van Juli 1596. 33) Het leven des vlezes is moeite en zorg, de ontvangenis des vlezes is alreeds ontbinding, die van maand tot maand verder gaat. Verrotting is het einde, drek zijn begin.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1946 | | pagina 47