44 Over de gang van het onderwijs te Vlissingen gedurende deze jaren hebben wij geen gegevens omdat ,,de ordonnantie op de schooien", vastgesteld en gedrukt bij resolutie van den Raad van 15 Febr. 1603, verloren is gegaan20). De Latijnse school te Vlissingen moet overigens in deze jaren nog al ge bloeid hebben men klaagde er in Middelburg over dat de Latijnse school aldaar minder leerlingen trok dan die van Vlissingen In 1636 besloot men den ouden rector op zijn verzoek ,,een acte van eerlick afscheit" te geven en tractement van 50 per jaar. Dit werd hem evenwel in 1640 opgezegd, toen men hem vereerde ,,met een vergulden cop van omtrent hondert gulden"21). Hij overleed in 1642 en werd begraven in de zgn. Middelkerk. Zijn grafschrift vinden wij aangehaald bij Vrolikhert 22doch is niet meer ter plaatse. Onder rector Schemering ging de later zo vermaarde Daniël Heinsius (geb. 1580) ter schole, wiens ouders zich na hun vlucht uit Gent in Vlissingen gevestigd hadden. Na zijn vooropleiding te Vlissingen vertrok hij naar Franeker, waar hij zich 26 Juli 1596 als student in de rechten liet inschrij ven23). Een van zijn schoolmakkers was Petrus Hondius (1578 1621), later bekend als botanicus, dichter van de Moufeschans, en predikant van Terneuzen24Als student droeg Daniël Heinsius een Latijns gedicht op aan zijn leer meesters te Vlissingen Janus Belosius 25) en Nicolaus Oli- varius26). Of deze verbonden waren aan de Latijnse school van Schemering, lijkt echter twijfelachtig. Waarschijnlijk heeft Heinsius privaatlessen bij hen gehad27). Rector Schemering werd in 1636 opgevolgd door Abraham 20) De enige schoolorde van de Latijnse school van Vlissingen, die nog bewaard is, is die van 1716. Zie Bijlage I. 21) Res. van Wet en Raad van 28 ]an. 1640; 27 Juli 1640 werd hiervoor aan Jacob Schoon betaald 17-8-6. 22) G. Vrolikhert. Vüssingsche Kerkhemel (1758), p. 338 sq. en p. 54. 23) Zie D. J. H. Ter Horst, Daniel Heinsius (diss. Leiden 1934), p. 13. 24) Zie over hem Meertens, I.e., p. 341354. 25) Zie over hem N.N.B.W. Ill kol. 89 sq. (Van Schelven). !n Vlis singen was hij in deze jaren waarschijnlijk als predikant werkzaam, evenals voordien in Gapinge. Het is echter ook mogelijk, dat hij is de „onder meester van de Latijnsche schc-ol", die in de Res. van 7 Febr. 1596 ge noemd wordt. 26) N. Olivarius was 15941616 predikant te Vlissingen, volgens Vrolikhert, I.e., p. 5156 27) Dit is de mening van Vrolikhert, I.e.. p. 55. D. J. H. Ter Horst, in zijn werk over Daniel Heinsius gaat op deze quaestie (p. 13) niet nader in. Door het ontbreken van archivalia zal dit punt wel niet op te lossen zijn.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1946 | | pagina 68