VI heden toe Mocht Nederland verwachten ook ditmaal buiten den snel naderenden oorlog te blijven Niemand kon dit met zekerheid bevestigen of ontkennen, maar de voorteekenen waren heel wat ongunstiger dan in 1914. In regeeringskringen hield men reeds in 1937 rekening met een mogelijke bezetting van ons land aan onderscheiden ambtelijke instanties waren vertrouwelijke aanwijzingen gegeven welk beleid onder die omstandigheden gevoerd behoorde te worden. Ik had bij herlezing daarvan, natuurlijk niet in de eerste plaats aan het Genootschap gedacht, maar, dien avond, rijpte bij mij het besluit, dat de houding van het Genootschap in de moeilijke jaren, die wij tegemoet snelden, waardiger zou zijn dan aan onze voorgangers in den Franschen tijd oorbaar had geschenen. Reeds voor ook ons land in den oorlog betrokken werd, besloot het Bestuur, op aandrang van Rijksautoriteiten, den inhoud van het museum over verschillende, veiliger geachte, schuilplaatsen te verdeelen. Voor de gevolgen van deze maat regelen, meen ik U te mogen verwijzen naar het verslag over het jaar 1940, waar de bijzonderheden zijn vastgelegd. Hier zij alleen opgemerkt, dat door de vernietiging van het gebouw, waarin de Provinciale Bibliotheek gevestigd was, ons Genootschap een dubbel verlies leed niet alleen gingen daar bij de zeldzaamste voorwerpen uit de verzamelingen verloren dit gebouw was namelijk als zeer veilig beoordeeld -maar onze geheele kostbare bibliotheek, zooals Gij weet in bruikleen bij de Provincie, ging bij die gelegenheid in vlammen op. Twee voorwerpen, herinneringen aan onzen gouden eeuw. bleven gespaard het wiel van De Ruyter en het klokje van de Zilvervloot, dit laatste zwaar beschadigd. Want Nederland was inmiddels overweldigd. Middelburg werd door de Duitschers verwoestrookende puinhoopen, dat waren de eerste zegeningen van deze cultuurbrengers, die in hun tijdschriften de wereld tot getuige opriepen van dit Engelsch vandalisme. De schrijver in Heft 25 van ..Die Wochevan 18 Juni 1941 begint zijn geïllustreerd, aan Middelburg gewijd artikel met

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1946 | | pagina 6