68 heerlijkheid Cats een recht leen was en dat deze dus niet volgens de normale regels van ons erfrecht had moeten over gaan, maar juist op hem had behoren te versterven als naaste mannelijke rechthebbende. De rechthebbende, die zich ten deze opdeed, en een procedure begon (gevolgd door consig natie der inkomsten) was Willem baron de Raet, geboren te Alkmaar 30 Augustus 1793, die als oud-kapitein-ter-zee der Koninklijke Marine te 's-Gravenhage overleden is op 8 Oc tober 1859 3). Bij acte, verleden voor notaris C. L. Kluppel te Den Helder, die ik hier als bijlage weergeef, verkreeg hij ten slotte de heerlijkheid Cats c.a. op 24 October 1826. Onze doorgaans zo goed ingelichte aardrijkskundige A. J. van der Aa, de ,,baronnie Kats" besprekende4), noemt echter nog steeds onder de mede-heren van Cats den in zijn tijd reeds lang overleden J. Z. Bergeon. 3) Vgl. Nederl. Adelsboek XIV, 1916, bl. 194. In het archief der Arr.-Rechtbank te Alkmaar is het proces niet terug te vinden, daar het audi├źntieblad door brand verloren gegaan is. 4) Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden. VI, Gorinchem 1845, bl. 325. BIJLAGE. Op heden den vier en twintigsten October achttienhonderd zes en twin tig zijn voor mij, Karei Lodewijk Kluppel, Openbaar Notaris, deze heb bende onderteekend, resideerende op den Helder, in het kanton de Zijpe, District Alkmaar, Provintie Noord Holland, in tegenwoordigheid van de na te noemen en deze mede ondertekenende getuigen gecompareerd Mejuffrouw Maria Anna Jacoba Bergeon, zonder beroep, huisvrouw van en ten deze geadsisteerd met mitsgaders geauthoriseerd door den Heer Diederich Christoffels, van beroep Meester zeilenmaker bij de Koninklijke Marine, Mejuffrouw Elisabeth Johanna Bergeon, weduwe van Adam Pieter van Heinen, zijnde zij comparante mede zonder beroep, en wonende allen op 's Rijks Nieuwe Werk binnen de gemeente van den Helder, tezamen ter eenre, de WelEdele Gestrengen Heer Willem de Raet, luite nant ter zee der eerste klasse en thans eerste officier op Zijner Majesteits corvet Attalante, liggende in de haven het Nieuwediep, gemeente Helder voormeld, op vertrek naar de Oost-Indien, ter andere zijde, zijnde zij comparanten ter eenre Maria Anna Jacoba Bergeon en Elisabeth Johanna Bergeon, kinderen en erfgenamen van Zacharias Bergeon, in leven laatst wachter op Zijner Majesteits schip de Zoutman in de haven van het Nieuwediep, door hem in huwelijk verwekt bij zijn vooroverleden huis vrouw Anna Catharina Kamijn, en welken nu wijlen Zacharie Bergeon vroeger is gehuwd geweest met Jacoba Johanna van Cats, twelk een dochter en mede erfgename was van wijlen de Hoog Wel Geboren Heer Willem Maurits van Cats en vrouwe Cornelia de Wouw en in welk eerste huwelijk gemelde Heer Zacharie Bergeon had verwekt een zoon, genaamd

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1946 | | pagina 92