69 Jaques Zacharie Bergeon, die reeds sints eenen geruimen tijd uitlandig zijnde zonder dat men van zijn leven of dood eenige kennis heeft kunnen bekomen, thans bij Regterlijk vonnis als absend is verklaard geworden, waardoor de hiervoren genoemde Maria Anna Jacoba Bergeon en Elisa beth Johanna Bergeon in deszelfs regten getreden en alzoo de eenige erf genamen van gedachten hunnen vader gebleven zijn. Terwijl hij heer Comparant ter andere zijde Willem de Raet de oudste in leven zijnde zoon is van den Wel Edel Gestrengen Heer Arend de Raet en wijlen deszelfs overleden huisvrouw Elisabeth Alida van Cats, die insgelijks een dochter en mede-erfgenaam was van den hiervoren genoem den Heer Willem Maurits van Cats en vrouwe Cornelia van Wouw, welken heer Willem Maurits van Cats in desselfs leven was heer der heerlijkheid Cats, Catshoek en Catsrak, gelegen in de Provintie Zeeland, en waarvan de Regten op de oudste der mannelijke afstammelingen in de familie vervallen, zoodat gemelden heer Comparant Willem de Raet als door genoemde absentverklaring de oudste der in leven zijnde mannelijke afstammelingen geworden zijnde, deszelfs regten als zoodanig ten aanzien der reclame op de heerlijkheid heeft kunnen doen gelden. En geven respectieve comparanten te kennen dat zij teneinde te termineren de geschillen en proceduren, die er tusschen hun sints eenen geruimen tijd hebben bestaan ten aanzien de reclame, die zij vermeenden te mogen maken op de goederen en regten van den alsnu absent verklaarden Jaques Zacharie Bergeon, met elkander in der minne zijn overeengekomen en hebben gecontracteerd, zooals zij overeenkomen en contrasteeren bij deze De comparanten ter eenre verklaren alzoo zoo voor zichzelven, hunne erven of regtverkrijgenden, zich te vreden te zullen stellen met de revenuen, welke gedachte Heerlijkheid Cats, Catshoek en Catsrak sints de laatste verantwoording aan de gemachtigden van Bergeon in den jare achttien honderd en tien heeft opgebragt en bij het land zijn verbleven tot op den dag van die absent verklaring en dat zij tegen de uitkeering van die revenuen, zoodra die bij het gouvernement te verkrijgen zijn, in derzelver qualiteit van erfgenamen van dikwijls gemelden Jaques Zacharie Bergeon aan den comparant ter andere zijde volkomen en zonder eenige reserve cedeeren en transporteeren alle die regten, welken zij gegrond of onge grond op gemelde Heerlijkheid Cats, Catshoek en Catsrak zouden kunnen pretendeeren te bezitten, guarrandeerende hem in het volle bezit en rustig genot dier Heerlijkheid en in alle zoodanige regten, als welke zij in be trekking voornoemd daarop bezitten of immer hebben mogen pretendeeren te bezitten. De comparant ter andere zijde verklaart daarentegen zich te vreden te stellen met de afstand dier heerlijkheid ten zijnen behoeve en daarvoor volkomen te consenteeren in de uitkeering der revenuen van dikwijls gemelde Heerlijkheid in voege en tot op het tijdstip, als hier voren breder is omschreven ten behoeve der comparanten ter eenre, aan hun alsmede cedeerende alle die regten, welke hij daarop tot hiertoe heeft gepretendeerd te bezitten en hun guarandeerende wegens alle reclames welke hij, zijn erven of regtverkrijgende, daarop hetzij dan nu of in het vervolg zouden kunnen of mogen maken. De comparanten zoo ter eenre als ter andere zijde verklaren met deze overeenkomst en schikking volkomen te vreden te zijn, elkander in het rustig en ongestoord bezit van het aan elk hunner bij deze acte afgestane te laten en mitsdien voor hun of hunne erven afstand te doen van alle zoodanige hulpmiddelen of uitvlugten, als welken tegen de deugdelijkheid dezes maar eenigszins zouden kunnen te stade komen, belovende om den

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1946 | | pagina 93