DE AMBACHTSHEERLIJKE RECHTEN IN ZEELAND EN HET RECHT VAN AANWAS IN HET BIJZONDER door Ir. G. HOMAN N.B. De hiernavolgende bijdrage is oorspronkelijk geschreven als scriptie voor de Technische Hogeschool te Delft en opgenomen in de bibliotheek van de afdeling geodesie dezer hogeschool. INLEIDING Bij het opmaken van het plan van toedeling in de herverkaveling Schouwen-Duiveland werd door het gelijknamige waterschap de wens naar voren gebracht alle zeedijken aan dit waterschap toe te delen. Voor een deel waren deze dijken reeds eigendom van het waterschap, maar voor een aanzienlijk deel waren de zeedijken in handen van parti culieren. Omdat het onderhoud toch al ten laste van het waterschap kwam werd bovengenoemde wens redelijk geacht en werd nagegaan in hoeverre hieraan tegemoet kon worden gekomen. Toedeling van grond in het herverkavelingsblok in de plaats van de door particulieren ingebrachte zeedijken vormde geen probleem. De grote moeilijkheid was dat de particuliere eigenaren van zeedijken veelal rechts opvolgers der voormalige ambachtsheren waren. Behalve de eigendom van de zeedijken hadden deze meestal ook het recht van aanwas. Wanneer dit recht van aanwas niet los te denken was van de eigendom van de zeedijk dan zou de zeedijk weer aan de oorspronkelijke particuliere eigenaar moeten worden toegedeeld, omdat de Herverkavelingscommissie Zeeland anders grote bedragen aan schadevergoeding aan deze particu lieren zou moeten betalen voor het verlies van het recht van aanwas. Na ampele besprekingen kwam men tot de conclusie dat recht van aanwas zonder eigendom van de zeedijk moeilijk aanvaardbaar was. Recht van aanwas zonder grondeigendom waaraan deze aanwas kon aangroeien leek onmogelijk. In eerste instantie is dan ook besloten geen wijziging te brengen in de eigendomstoestand van de zeedijken. De navolgende studie tracht aan te tonen dat het recht van aanwas van de voormalige Zeeuwse ambachtsheren een afzonderlijk zakelijk recht is, onafhankelijk van de eigendom van de zeeoever waaraan deze gronden 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1962 | | pagina 15