UIT BRIEVEN VAN MIJN VADER. CAROLUS MATTHEUS GHIJSEN. tijdens zijn verblijf te Veere (18681873) aan zijn familie gericht, door Dr. Ha. C. M. GHIJSEN De correspondentie tussen mijn vader en zijn ouderlijk huis begint in 1862, in welk jaar hij in dienst trad van een aannemersfirma, werkzaam aan de spoorweg-aanleg in West-Brabant. De briefwisseling werd, zoals toen (en nog veel later) bij de Maastrichtse burgerij gebruikelijk was, in het Frans gevoerd. Ook thuis sprak men Frans, eerst zijn middelbare schoolopleiding maakte de jonge Ghijsen vertrouwd met het Nederlands, dat hij dan ook nagenoeg zonder Limburgs accent sprak. Ik heb gemeend, dat de brieven uit de Zeeuwse periode van opbouw omtrent 1870 allereerst in aanmerking moesten komen voor publicatie op deze plaats. Ze gunnen ons niet alleen een blik op de werkzaamheden aan het kanaal door Walcheren, met name de sluizenbouw, een voor die tijd geweldige onderneming, maar geven ook „heet van de naald" de algemene indrukken weer van het voor de jonge Maastrichtenaar geheel vreemde eilandenrijk en belichten de verkeersmoeilijkheden in de toen inderdaad nog niet „ontsloten" provincie. De brieven zijn strikt per soonlijke passages daargelaten in extenso opgenomen, tot het ogenblik waarop, na de voltooiing der sluiswerken, het besluit valt tot oprichting van de Houthandel G. Alberts Lzn en Co, aanvankelijk te Veere, later te Middelburg (1873), waarvan mijn vader deel uitmaakte. Ter oriëntering dient echter aan de Zeeuwse periode een inleiding vooraf te gaan omtrent de jongensjaren van mijn vader en de omstan digheden, die hem dwongen, op zestienjarige leeftijd de wereld in te trekken, om te trachten het zijne bij te dragen als kostwinner van zijn familie. In ruime mate kon ik hierbij gebruik maken van de correspon dentie 18621868, hier en daar aangevuld met „familie-overlevering", die zich echter hij de feiten aansluit. Carolus Mattheus Ghijsen hij werd Matthieu genoemd is op 4 november 1845 te Maastricht geboren als tweede kind en enige zoon van Hubert Gillis Ghijsen, letterzetter, en Maria Gertrudis Slangen; zijn enige zuster, Maria Anna Clementine was enkele jaren ouder dan hij (geb. 12 juli 1843). i) 30

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1964 | | pagina 36