VERZAMELING VAN WEST ZEEUWSVLAAMSE UITDRUKKINGEN, GEZEGDEN, SPREEKWIJZEN EN MERKWAARDIG WOORDGEBRUIK. Deze verzameling, bijeengebracht door een werkgroep van overwegend geboren en getogen West-Zeeuws-Vlamingen, karakteriseert zich door twee voor taal- en volkskunde belangrijke eigenschappen: ze is tegelijk spontaan en kritisch. Spontaan, omdat deze uitdrukkingen en zegswijzen, öf nog dage lijks door leden van de groep worden gebezigd, öf in de herinnering bleven als typische uitingen van een ouder familielid of dorpsgenoot, verbonden aan een persoon, een voorval, een anecdote, en daarom levend. Kritisch, doordat deze dialectsprekers door hun taal- en volkskundige belangstelling boven hun stof staan, zodat de geanimeerde gedachtenwisseling, het dikwijls met grappen en anecdoten gekruide gesprek op hun geregeld te Oostburg ge houden bijeenkomsten, als achtergrond heeft het bewust streven naar de juiste weergave en oorsprong. De doorlopende vergelijking met het Woordenboek der Zeeuwse dialecten (WZD) stelt in het licht, 1e in hoever woorden en zegswijzen ook buiten West-Zeeuws-Vlaanderen gangbaar zijn, ev. in afwijkende vorm of betekenis; 2e dat een niet onaanzienlijk deel ervan als regionaal kan worden aange merkt.1) Nu de uitgave in het Archief van het Zeeaswsch Genootschap der Wetenschappen met zich brengt, dat de verzameling in ruimer kring, gedeel telijk ook van niet-Zeeuwen, wordt verbreid, leek het de redactie aangewezen, aan de blote verwijzing naar het WZD bijzonderheden toe te voegen omtrent de letterlijke betekenis van woorden en/of uitdrukkingen, om ze aldus ook voor een buitenstaander verstaanbaar te maken. Aan de historische achtergrond van sommige zegswijzen, hoewel niet altijd te achterhalen, is zoveel mogelijk aandacht besteed. Informaties hier over danken we deels aan de leden van de Oostburgse werkgroep, deels aan de heer M. P. de Bruin, adjunct-bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Moge deze verzameling, die zo duidelijk het belang van regionaal onder zoek in het licht stelt, een prikkel zijn tot de vorming van dergelijke werk groepen elders in onze provincie. Met name denken we daarbij ook aan het 1) Het betreft hier de uitdrukkingen en zegswijzen, zonder verwijzing naar het WZD en zulke, waarbij wel een annotatie van bepaalde woorden en/of vormen is gegeven, doch niet van de zegswijze als geheel, zodat deze als karakteristiek voor de streek kan worden be schouwd. Dit laatste, behoudens nadere inlichtingen van belangstellende lezers, die we gaarne inwachten. Voor de spelling is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van die van het WZD, waar regel matig naar verwezen wordt. 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1966 | | pagina 3