Moet eens een jaar met hem aan één tafel eten, En is hij dien tijd niet geheel onattent geweest, Dan zal hij zeggen: ,,dat hij meer op een 'mensch gelijkt dan eenig ander beest". Middelburg. K. Baart. Jaarboekje der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij V.W. 1864-1865, blz. 119-122. Sloet: B. W. A. E. baron Sloet tot Oldhuis (1808-1884), bekend staathuis houdkundige, redacteur van het Tijdschrift voor staathuishoudkunde en sta tistiek, dat in noot 6 geciteerd is. StahlF. J. Stahl (1802-1855), bekend evangelisch, reactionair staatsman, wiens anti-liberale i'deeén o.a. op Groen van Prinsterer grote invloed hebben gehad. Brakel W. a Brakel (1635-1711), Voetiaans theoloog, schrijver o.a. van de Redelijke godsdienst. Smijtegeld B. Smytegelt (1665-1739), piëtistisch predikant te Middelburg, schrijver o.a. van Het gekrookte riet. Bijlage B. AAN MEJUFFER M. E. BAART. Na de voordracht van het Haantje van den Toren. Gij hebt door uw lieftallig woord, Vol eenvoud en gevoel gesproken, Den geest gestreeld, het hart bekoord, Het oog een traan ontloken. O, had de Dichter van het Lied Dat gij bezield hebt weergegeven, Uw kunsteloozen toon bespied Hij ware U dank gebleven! Maar ach! zijn lieve LEVENSLUST" Trok hem te spoedig tot zich henen. De kloeke geest had duur noch rust Hij smachtte naar hereenen. Toch zweefde hij onzichtbaar rond In 't woord dat van uw lippen vloeide; Door hem was 't dat hij weerklank vond, De zang, die streelde en boeide. Want goed hebt gij den wenk verstaan Alom door GENESTET gehuldigd: Natuur en Waarheid boodt gij aan, Als waar' ge 't hem verschuldigd.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1970 | | pagina 106