1) Vgl. A. A. Beekman i.v., dl. II van het Middelnederlandsch Woordenboek. s-Gravenhage, 1911, en dezelfde i. v., Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland vóór 1795, 's-Gravenhage, 1905. 2) P. H. Gallé Beveiligd bestaan. Delft 1963 (diss.) p. 136. 3) S. J. Fockema AndreaeStudiën over waterschapsgeschiedenis III; de Grote of Zuidhollandse waard. Leiden, 1950, p. 38. 4) A. Verhulst Historische geografie van de Vlaamse kustvlakte tot omstreeks 1200. Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, 14e deel, 1960, p. 25. 5) Rijksarchief in Zeeland, inv.-Fruin, Rekeningen 1433-1584, nr. 924 fol. 2500-2700. 6) R. Fruin De Keuren van Zeeland. 's.Gravenhage 1920 (Oud-Vaderlandse Rechtsbron nen, 2e reeks, no. 20) p. 254 en 256. 7) M. P. de Bruin De ondergang en gedeeltelijke herwinning van het eiland Noord- Beveland. Tijdschrift OTAR jrg. 37 (1952/53) p. 135. 8) Andries Vierlingh Tractaat van dyckagie, uitgeg. door J. de Hullu en A. G. Verhoeven. 's-Gravenhage, 1920. (Rijksgeschiedkundige publicatiën, kl. serie no. 20) p. 49. 9) Koninklijk Huisarchief, 's-Gravenhage. Inventaris II, XI-26. 10) Vierlingh, a. w., p. 300. 11) Vierlingh, a. w., p. 303. 12) Archief Zeeuwsch Genootschap, 1918, p. 18,20. 13) Rijksarchief Gent. Archief Piers de Raveschot, nr. 1515. 14) Vierlingh, p. 100 e.v. 15) Zie noot 7, p. 138. 16) Te denken valt ook aan de zegswijze Booi is baas, door Tuinman omschreven met Jan Rap speelt den meester. Zie Woordenboek der Nederl. taal, dl. Ill kl. 34. 17) Rijksarchief in Zeeland, Verzameling M. J. de Jonge, nr. 15a. Met hoge jurisdictie wordt bedoeld dat men zelfs de doodstraf kon geven. 18) Rijksarchief in Zeeland, Verzameling handschriften, nr. 1042. 19) Rijksarchief in Zeeland, Verzameling - de Hullu, nr. 63. 20) F. Nagtglas Zelandia lllustrata, dl. II Middelburg, 1878 p. 48. Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken 1773, p. 351. 21) 1773, p. 795. 22) Gedrukte condities aanwezig in de bibliotheek Rijksarchief in Zeeland Bestek en conditie van de indyking en beverssinge der schorren van Rilland, Bath en Maire. Goes 1772. 23) Jaarg. 3, p. 179 en 180. 24) Rijksarchief in Zeeland, Archieven Rijkswaterstaat Zeeland, nr. 244 A 7a. 25) p. 861. 26) Zie noot 24. Brief d.d. 31 juli 1825 van hoofdingenieur Van Diggelen aan de Gouver neur der Provincie Zeeland. 27) M. P. de Bruin De waterstaatsdienst in Zeeland en zijn eerste hoofdingenieur Andries Schraver. OTAR, 35e jrg. (1950), p. 99. 28) Het snipperuurtje of omstandig verhaal over het bedijken en droogmaken van den nieuwen polder bij Oud-Vossemeer. Door den Heer Dirk Dronkers en Comp. aannemers van 's-lands werken, samengesteld door J. F. van Bastelaar; geboren te Zuiddorpe provincie Zeeland, den 15 November 1771, dijkwerker sedert 1786 te Tholen bij C.A. E. van Ree 1843. Het rijm van Van Bastelaar wordt gevolgd doorDe vermakelijke polderjongen zingt een lied over zijnen vergenoegden staat (stemme: van het Prinsje). 29) F. A. StoettNederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden. 1925, 4e dr.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1970 | | pagina 121