Als eerste noem ik de procedure voor de verwerving van het lidmaatschap. Ook in de kring der leden hoort men critiek op de nog steeds gehandhaafde traditie, dat men zich niet kan aanmelden als lid, maar dat men het lidmaat schap slechts kan verwerven door middel van benoeming door de ledenver gadering, na te zijn voorgedragen door een lid en na ballotage. Er zijn er, die dit niet meer in deze tijd vinden passen. Rationeel gezien hebben deze critici wellicht gelijk. Toch zou ik willen pleiten voor handhaving van deze, één van onze laatste tradities. Een 200-jarig Genootschap is het uit hoofde van zijn leeftijd min of meer aan zichzelf ver plicht een paar tradities in ere te houden. Anders wordt het helemaal zo'n kale toestand. Toegegeven, dat er als gevolg van deze procedure fouten zijn gemaakt, het charmante van dit systeem vind ik juist dat het zo systeem loos is. Als tweede en laatste traditie meer hebben wij er nietnoem ik dat volgens onze wet het protectoraat van het Genootschap is opgedragen aan de Koningin. Ik heb de vermelding van deze traditie opzettelijk tot het laatste bewaard, om er de volle nadruk op te kunnen leggen. Vanaf Stadhouder Willem V tot en met H. M. Koningin Juliana, zijn alle regerende vorsten en vorstinnen uit het Huis van Oranje Nassau beschermheer en beschermvrouwe van ons Ge nootschap geweest. De band tussen Oranje en ons Genootschap is altijd zeer nauw geweest. De enige vreemde eend in de bijt is Koning Lodewijk Napoleon geweest. Ook hij was beschermheer. Het Zeeuwsch Genootschap is niet het enige gezelschap, dat deze slip heeft gemaakt. De man moet bijzonder populair zijn geweest. Sedert Koning Willem I zitten wij echter weer in het rechte spoor. Ik realiseer mij volledig, dat Nederland een klein, héél klein landje is op de globe en dat dientengevolge de importantie van een Koning of een Koningin der Nederlanden in het kader van de constitutionele monarchie daarmede in overeenstemming is. Dit neemt echter niet weg, dat wij als staat, door kwalitatief onze norm hoog te stellen ik denk hierbij niet alleen aan wetenschap en techniek, maar ook aan hogere waarden, zoals de rechten van de mens, integriteit In het internationale verkeer e.d.m. het nadeel van onze geringe afmetingen kunnen compenseren. Het is, meen ik, geheel in de geest van haar opvattingen, wanneer ik hierbij in mijn gedachten H. M. Koningin Juliana een leidende rol toebedeel. Voeg hierbij de bijzondere plaats, die Zeeland steeds gehad heeft in de his torie van het Huis van Oranje Nassau. Dit begon met het bod, dat Prins Willem I, gelijktijdig met Philips II, deed op het markiezaat van Veere. Het zou een afzonderlijke geschiedkundige studie waard zijn, dit onderwerp uitputtend te behandelen. Ik laat het in dit verband bij deze korte aanduiding. Hoe onvolledig ook, mijn argumentatie is voor mij genoegzaam grond om te stellen dat wij deze traditie nimmer moeten loslaten. Ik spreek dan ook de hoop uit, dat zolang Nederland een Koninkrijk is, de wet van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen de bepaling zal bevatten, dat het protecto raat blijft opgedragen aan de Koning of de Koningin. Een overzicht van de laatste vijftig jaar van het 200-jarig bestaan van het

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1970 | | pagina 14