Zeeuwsch Genootschap zou niet compleet zijn zonder de vermelding der activiteiten op het gebied van congressen e.d. In de allereerste plaats wil ik noemen de Akademiedagen. In 1951 en in 1962 viel het Genootschap de eer te beurt als gastheer te mogen optreden bij de Akademiedagen, gehouden door de Koninklijke Akademie van Wetenschap pen. Deze samenwerking heeft het Genootschap steeds op hoge prijs gesteld. In 1963 werd te Goes het dialectensymposion gehouden. In september 1964 organiseerde het Genootschap het congres ter stimulering van het Bevol kingsonderzoek in het Deltagebied en in 1967 te Zierikzee het congres "De Oosterschelde in de Delta". Door deze congressen heeft het Genootschap getracht een bijdrage te leve ren tot een verantwoorde wetenschappelijke discussie over onderwerpen, die op dat moment van belang leken. In de huidige activiteiten van het Genootschap nemen de werkgroepen een belangrijke plaats in. Zij zijn in 1962 ingesteld. Op dit moment bestaan de volgende werkgroepen Historie en Archeologie Palaeontologie Landschapsvorming "Levend Zeeland" Dialectenonderzoek West Zeeuwsch Vlaanderen, terwijl de juridische studiekring volgend jaar zijn arbeid zal beginnen. Hopelijk wordt deze jongste werkgroep een waardig opvolgster van het ju ridisch gezelschap Salus praxeos, dat van ca. 1680-1836 te Middelburg bestond. Bijzondere vermelding verdient nog de Redactiecommissie voor de Zeeuwse Encyclopedie. Recentelijk met haar werkzaamheden gestart heeft deze com missie de omvangrijke taak op zich genomen als Hoofdredactie de samen stelling van de Encyclopedie van Zeeland te coördineren en de uiteindelijke vorm te bepalen. Het bestuur van het Genootschap hecht grote waarde aan de publicatie van deze Encyclopedie, waarmede beoogd wordt een belangrijke bijdrage te leveren aan de wetenschap, Zeeland betreffende. Het bestuur spreekt de hoop uit, dat de commissie er volledig in zal slagen het beoogde doel te bereiken. In de loop van mijn betoog is enige malen het "Archief" vermeld. Bij de voorstudie heb ik een dankbaar gebruik gemaakt van hetgeen in het Archief vanaf 1919 is gepubliceerd. Indien U mij zou vragen wat ik deze laatste 50 jaar overziend het belangrijkste en meest duurzame zou vinden van de activiteiten van het Genootschap, dan zou ik zonder enige reserve het Archief voorop willen stellen. In zijn jaargangen ligt een onuitputtelijke schat van wetenschappelijk verantwoorde gegevens, Zeeland betreffende, neergelegd. Het niveau van het gepubliceerde is vrijwel steeds hoog te noemen. Het is evident dat de verschillende commissies zichzelf steeds een hoge norm heb ben gesteld en bovendien aan de leesbaarheid der bijdragen bijzondere aan dacht hebben geschonken. De lectuur van zoveel jaargangen "Archief" wekte bij mij begrip voor de enorme omvang van de behandelde stof en deed de wens rijzen naar een register, waarin de publicaties van alle jaargangen zouden zijn opgenomen. De Redactie van het "Archief" voorkomt deze wens, door in het Gedenkboek

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1970 | | pagina 15