een compleet Register op te nemen. Dit Register is wetenschappelijk van groot belang, doordat de toegankelijkheid van het "Archief" er zeer door vergroot wordt. Ik meen in dit verband niet te mogen nalaten te vermelden, dat, met uit zondering van 1929, toen het Archief gedrukt werd bij de Electr. Drukkerij "Cadsandria" J. C. Ie Bleu te Breskens, het Genootschap tot op heden voor de uitgave van het Archief steeds trouw is gebleven aan de N.V. Boekdruk kerij en Binderij J. C. W. Altorffer, die zich tot voor kort Drukkers van het Genootschap noemden. Waarom nu niet meer, is mij niet duidelijk. Dat het niveau van het Archief vrijwel zonder uitzondering hoog is geweest, is dacht ik mede een gevolg van de grote continuïteit in de samenstel ling van de commissie. Er zijn heel weinig mutaties geweest. Ons Erelid mej. dr. H. C. M. Ghijsen spant hier momenteel wel de kroon. Reeds een mensenleeftijd heeft zij zitting in de commissie en wijdt haar niet geringe krachten aan de redactie van ons wetenschappelijk jaarboek. Het Genoot schap is haar hiervoor grote dank verschuldigd. Het is dan ook dacht ik alleen maar in het belang van het Genoot schap, dat ik de wens uitspreek dat de commissie er ook in de toekomst in moge slagen de standing van het Archief hoog te houden. Dan hebben wij er een levende, waardevolle traditie bij. Ik hoop erin geslaagd te zijn U in het voorgaande een overzicht te geven van hetgeen het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in de laatste 50 jaar is geweest. Het ontbreken van een Universiteit in Zeeland geeft aan de rol, die het Genootschap speelt, een eigen cachet. Aan de ene kant maakt deze omstandigheid het werk moeilijker, nl. doordat adequaat referentiekader niet direkt bij de hand is. Wij missen hierdoor ook de inspiratie, die er van een bestaande Universitaire organisatie kan uitgaan. Aan de andere kant wordt het werk van het Genootschap hierdoor interessanter, het wordt nood zakelijker, het wint aan belangrijkheid. Mogen wij tevreden zijn met het bereikte Ik zou deze vraag niet zonder meer positief willen beantwoorden. Naast een bescheiden trots op hetgeen bereikt werd, dienen wij ons te realiseren, dat er leemten zijn. Rechten ontlenen aan onze leeftijd alleen gaat niet op. De Kamer van Koop handel in Middelburg is ouder dan het Genootschap. De Kamer is nl. de oudste in Nederland. Via de Chambre de Commerce is zijn oorsprong terug te voeren tot het Collegie van Kooplieden, dat in 1720 werd opgericht. In zijn activiteiten van heden, is zijn oorsprong niet meer dan een boeiende bijkomstigheid. In Gent bestaan Statuten en ledenlijsten van het Brouwers-Gilde van 1313-1787. Daarna was het afgelopen. Activiteiten de dato heden zijn er niet, ondanks een ontstaan in de Middeleeuwen. Wil ons Genootschap met zijn eerbiedwaardige leeftijd, geboren in de tijd van de verlichting, bestaansrecht hebben in de toekomst dan zal het bij de tijd moeten blijven. Dan zal het zich moeten bezinnen op de punten waarop het tekort is geschoten of in gebreke is gebleven. Ik noemde reeds de ver zamelingen, waarvoor m.i. meer belangstelling had kunnen bestaan vanuit de ledenkring van het Genootschap, dan de laatste jaren gebleken is. Verder noem ik de te geringe samenhang tussen de leden onderling. Het bestuur zal zich dienen te beraden welke middelen aangewend kunnen worden om hierin verbetering te brengen. Tot slot noem ik de te geringe aandacht, die het Ge-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1970 | | pagina 16