nootschap de laatste jaren heeft geschonken aan de toegepaste wetenschap, met name de techniek. Gezien de immens belangrijke rol, die de techniek in de samenleving van vandaag speelt, mist het Genootschap hierdoor naar mijn gevoelen een contactpunt, waardoor zijn positie in de maatschappij een onnodig abstract cachet krijgt. Ook hier dient het bestuur na te gaan op welke wijze in deze leemte kan worden voorzien, hetzij door het oprichten van een werkgroep technische wetenschappen, hetzij door het houden van lezingen over ook voor leken begrijpelijke technische onderwerpen. Het analyseren van eigen feilen, het alert zijn om bij de tijd te blijven, is bij zonder belangrijk. Toch raakt dit niet de eigenlijke, wezenlijke kern van de vraag naar de toe komstmogelijkheden van het Genootschap. Het antwoord op deze vraag wordt bepaald en zal in de toekomst in steeds sterkere mate worden bepaald door de innerlijke samenbinding, samenhang, van onze maatschappij, onze samenleving. Hetgeen wij heden ervaren als onze wereld, met het ons eigen cultuurpatroon, vindt zijn wortels in het verleden. Het is het resultaat van een groeiproces van eeuwen en eeuwen. Nimmer in het bestaan van de wereld is de mens in staat geweest zover terug te schouwen en zover in het verleden de band te zien met het heden. Indien het heden een toekomstperspectief inhoudt, dan zal dit afhangen van de mo gelijkheid om bij de ontwikkeling naar de toekomst de levende band met het verleden te bewaren. Indien onze huidige cultuur voldoende spankracht weet op te brengen, vol doende levensvatbaarheid heeft om de desintegrerend werkende krachten te overwinnen, dan heeft het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen een bloeiende en vruchtbare toekomst. Ik ben hiermede gekomen aan het einde van mijn rede. Volledigheid heb ik niet nagestreefd en dus ook niet bereikt. Wèl heb ik getracht mij zoveel mogelijk 'beperking op te leggen en U alleen de essentialia te geven. Mocht ik hierin niet geslaagd zijn, dan vraag ik U mij te verontschuldigen. De goede wil was er. Het onderwerp was echter zó boeiend en de stof zó veelomvattend, dat het moeilijk was te kiezen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1970 | | pagina 19