1) V.e.o.B.W. Toelichting.; 2) deze brieven zijn, in tegenstelling met die van Betje aan Gallandat niet door Dyserinck overgenomen.; 3) deze zijn gericht aan Coosje Busken, later mevr. Huet-Busken uit Vlissingen, de eerste is van 17 okt. 1786.; 4) zie Aant. 1 achter dit art.; 5) Nieuw Ned. Biogr. Wdb. V. 244; hij staat te Vlissingen van 1748-1763, dan naar Utrecht, waar hij blijft tot zijn dood 1795; Ester Joly (1727-1806); hun huwelijk 7 juni 1750.; 6) zie Aant. 2.; 7) dr. H. W. Fortgens, De latijnse school te Vlissingen, blz. 54, Arch. Z. Gen. 1946-47 blz. 54.; 8) Ghijsen (diss) blz. 14-16.; 9)zie Aant. 3.; 10) Guisan a.w. blz. 677-678 geeft in noot de getuigschriften van deze hoogleraren in extenso; zie ook (beknopter) De Lint blz. 183.; 11) V.e.o.B.W. blz. 3-8.; 12) V.e.o.B.W. blz. 22-28.; 13) aid. blz. 18, Br. v. 3 sept. '59, eraan vooraf gaat: ,,gij dekt de fauten met UwEdele liefden vleugel en betoont mij nog te zijn een beschermer 14) aid. blz. 12, Br. v. 30 april '59; 15) Br. v. 12 dec., blz. 32.; 16) dezelfde br., blz. 30.; 17) als voren.; 18) resp. blz. 15 en 9-10.; 19) blz. 10.; 20) Br. v. 3 sept. '59, blz. 19.; 21) in dezelfde brief is daar al sprake van.; 22) V.e.o.B.W., Br. v. 30 juli, blz. 14, de .bezwering" blz. 16, zie ook Aant. 4.; 23) Br. v. 3 sept., blz. 18-21, zie ook Aant. 5.; 24) Br. v. 15 febr. 1760, blz. 40.; 25) Br. v. 18 okt. 1759, blz. 23-28, passim.; 26) Br. v. 12 dec., blz. 29.; 27) Br. v. 12 dec. ook voor volg. aanh.; 28) Br. v. 7 jan., blz. 35.; 29) die van Sabatier en Gervais, zie Guisan t.a.p. 678, noot 1 en 4.; 30a) Guisan, p. 678, geeft 26 april 1761, zie Aant. 6.; 30b) De Vliss. apotheker Conrad Rutger Busken z.V.e.o.B.W. blz. 162.; 31a) Zij sterft 1828, 91 jaar oud, Z. Dys. Br. blz. 293 noot 1; brief v. aug. '98.; 31b) De Lint a.s. blz. 185; 32) a. voren.; 33) Guisan a.a. 680. De Lint denkt bij de datum 10 maart, ook bij van de Aa genoemd aan een vergissing en voegt erbij, dat Guisan Gallandat „bovendien te Leiden laat promoveeren" Guisan spreekt echter duidelijk van Ie grade de docteur honoris causa medicinae".; 34) Fortgens a.a. blz. 55 (Arch. Z. Gen. 1946-47); 35) hij stond te Vlissingen, zijn eerste standplaats van 1766-1768; blijft met G. in correspondentie, zie V.e.o.B.W. Toelichting VII en blz. 169 v.; 36) de kerk stond sinds 1635 aan de Korte Vlamingstr; door brand vernield bij bombarde ment Engelsen 1807, zie Winckelman Geschiedk. plaatsbeschr. v. Vliss. (1873), blz. 57.; 37) Fortgens a.a. blz. 55-56, waar ook de „publique promotie" van Coosje Busken, be schreven in het dagboek van haar vader, wordt aangehaald.; 38) Guisan a.a. p. 681.; 39) Nagtglas Levensber. v. Z. art. Tjeenk.; 40) Nagtgl. a. w. art. Guépin; hss van zijn poëzie en fragment v.e. dagboek berusten thans in Prov. Bibl. v. Zeeland; ze zijn zeker nadere bestudering waard.; 41) Betje's eerste brief a. Gall, is gedateerd 20 dec. 1773, V.e.o.B.W. blz. 45; Dys. br. blz. 93.; 42) V.e.o.B.W. blz. 170.; 43) Dys. Br. blz, 12, a. Noordkerk, 31 juli '69.; 44) V.e.o.B.W. blz. 171.; 45) zie hiervoor, noot 41.; 46) V.e. o.B.W. blz. 49; Br. Dys. blz. 96.; 47) in deze brief de reeds aangeh. passage over haar trots op zeeuwse prestaties, z.p.13.; 48) V.e.o.B.W. blz. 60; Dys. Br. blz. 100; het is duidelijk een antwoord op een soortgelijke uiting v. Gallandat.; 49) brief v. 14 febr. '74 V.e.o.B.W. blz. 54; Dys. Br. blz. 100.; 50) br. v. 17-1 '74 V.e.o.B.W. blz. 50; Dys. Br. blz. 97.; Bedoeld is dr. Abr. Muller, arts, lid v. d. Raad en schepen v. Vlissingen, zie voor zijn bijdragen Verh. Z. Gen. Jub. Uitg. 1769-1969 p. 152; hij was geb. 1741, dus drie jaar jonger dan Betje.; 51) br. 14 febr. '74, V.e.o.B.W. blz. 54.; Br. Dys. blz. 100.; 52) 3 april '74, V.e.o.B.W. blz. 60; Br. Dys. 106.; 53) de medicus dr. Jan Engelman te Haar lem, getr. met jongste zuster v. ds. Wolff.; gest. 1786, Betje wijdt een Lijkzang aan hem, ,,den grooten menschenvriend".; 54) Cornelis Loosjes; zie nader over hem Ghijsen, Dapper Vrouwenleven (v. Gorkum 1954) tiende hoofdst.; 55) 19 aug. '74, V.e.o.B.W. blz. 71-72; Dys. Br. 127.; 56) 3 april '74, V.e.o.B.W. blz. 63; Dys. Br. blz. 109. Jean Francois Mar- montel, 1723-1799, zijn Belisaire en Contes Moraux werden zeer beroemd.; 56a) 5 juni schrijft Betje „Duizendmaal ben ik U verplicht voor uwe berigten ook nopens mijnen groo-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1970 | | pagina 45