Aant. 6. Guisan zegt letterlijk ,,Apprenant que son oncle de Bruaz (bij noot 30a) quittait Flessingue pour La Haye, Gallandat se décide a entrer en Hollande. La il fait la connaissance de Mile Marie Joly qu'il épouse en 1760 et se fixe alors a Flessingue. Le 26 Avril 1761, la municipalité de cette ville lui accorde d'y exercer son art". Aangezien uit de brieven van Laurens blijkt, datI. in september Gallandat al voornemens was zich in Vlissingen te vestigen 2. nergens iets omtrent een vertrek van zijn oom wordt gemeld in verband met dit voornemen. 3. Gallandat geenszins na zijn terugkeer met Marie Joly ken nis maakt, maar haar al van zijn jeugd af kent en zij zijn stadsgenote is, wat Guisan blijkbaar niet weet. 4. er geen enkele aanleiding bestond, om Gallandat, die al jarenlang als scheepschirurgijn praktiseerde en met schitterende ge tuigschriften uit Parijs kwam, eerst een jaar na zijn terug komst toestemming te verlenen, praktijk uit te oefenen, moet er m.i. zeer waarschijnlijk 26 april 1760 worden gelezen, ten zij er van een bepaalde, andere benoeming sprake is, bijv. als verloskundige, waarna dan 15 augustus 1761 die van lector volgde. Aant. 7. De dagtekening in V.e.o.B.W. is 177b/25 7 5 (7b september); (bij noot 79) Dyserinck heeft b/ over 't hoofd gezien en dateert de brief 177/2575j cjyg 25 juli; dit strookt niet met inhoud brief. Aant. 8. Isaac Henry Gallandat (1761-1823) studeert na zijn pro- (bij noot 84) motie te Utrecht verder te Parijs, vestigt zich daarna te Hulst; evenals zijn vader grote verdiensten op verloskundig gebied. Hij wordt in de franse tijd adjunctmaire, na 1815 burgemeester van Hulst, lid Prov. Staten en lid Comm. ge- neesk. toezicht in Zeeland. Zie o.m. N. Ned. Biogr. Wdb., dl. IV, k. 627, ook voor medische bijdragen en verwijzingen literatuur.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1970 | | pagina 48