NOTEN 1) Aan de Hervormde kerk van Baarland schonk Slabber een orgel, hetwelk op 1 Octo ber 1786 werd ingewijd (De Kanter Ab Utrecht Dresselhuis, 1824, p. 252). 2) In Zeeland, dat van oudsher steeds overwegend oranjegezind was, kwamen in 1787, vooral te Middelburg en Goes, schermutselingen voor tussen prinsgezinden en patriotten waarbij plunderingen en vernielingen in patriottenhuizen plaats vonden. De prinsge zinden behielden echter de overhand. Dit duurde tot Januari 1795 toen Prins Willem V naar Engeland vertrok en de Fransen Zeeland bezetten. 3) Nadat Slabber in 1767 tot lid van de Hollandsche Maatschappij was benoemd, bood hij zijn diensten aan ,,bij den opbouw van het Kabinet, en verklaarde zich bereid van zijn collecties daar voor af te staan, daar hij zelf nu al negen jaar uitheemse vogels en inlandse insecten verzameld had". De Maatschappij moest evenwel verzoeken zijn geschenk voorloopig nog maar te bewaren, daar de kasten van het kabinet nog niet gereed waren (Bierens de Haan, 1941, p. 16; ld. 1952, p. 249). Of Slabber's ge schenk later nog is gekomen, weet ik niet. 4) In het Matrikelbuch lla van de Leopoldina werd Slabber onder nr. 751 ingeschreven als Secretarius Baarlandiae in insula de Goes, Electoralis Saxonica Societatis Physicae in Lusatiae superiori. Societatum Scientiarum Hollando.Harlemensis et See- lando Vlissingensis Sodalis, cooptatus in Academiam d. X. Januarii, ab eodem com- mendatus. Zijn cognomen was Aelianus II. 5) Christian Wolf (1679-1754), duits wiskundige en wijsgeer. 6) Jean Antoine Noliet (1700-1770), frans natuurkundige. 7) Hendrik van Wijn (1740-1831). 8) Sebald Justinus Brugmans (1763-1819), hoogleraar te Leiden. 9) De volgende kunstenaars worden door Slabber in zijn brieven of gedrukte stukken ge. noemd. Pieter M. Brasser, vogel- en portretschilder, werkte in de tweede helft der 18e eeuw te Middelburg en tekende verscheidene platen voor Slabber's Natuurkun dige Verlustigingen (Nagtglas, 1888. Levensberichten van Zeeuwen, afl. 1, p. 77; Thieme-Becker, 1910. Künstler Lexikon, deel 4, p. 543). Robert Muys (1742-1825), graveur te Rotterdam. Graveerde alle platen voor de Natuurkundige Verlustigingen (Thieme-Becker, 1931. Künstler Lexikon, deel 25, p.303). Pieter Snijders, tekenaar, werkte te Middelburg in de tweede helft der 18de eeuw. Tekende enkele platen voor de Natuurkundige Verlustigingen (Nagtglas, 1893. Levens- ber. van Zeeuwen, afl. 4, p. 662). Aart Schouman (1710-1792), tekenaar en schilder van portretten en dieren, vooral vogels. Hij woonde in Den Haag en verbleef vaak te Middelburg. Hij was bekend om zijn geschilderde behangsels en zaalversieringen met allerlei soorten vogels (Nagtglas, 1893. Levensber. van Zeeuwen, afl. 4, p. 610-611; Thieme-Becker, 1936. Künstler Lexikon, deel 30, p. 270; (Bol), 1960. Herdenkingstentoonstelling Aart Schouman (1710-1792). Jacobus Vonk (overl. 1773), schilder te Middelburg en bekend door zijn stillevens en vogeltaferelen voor behangsels (Nagtglas, 1893. Levensber. van Zeeuwen, afl. 4, p. 882; Thieme-Becker, 1940. Künstler Lexikon, deel 34, p. 540). 10) Goes d. 26 jan. 1824. Wel Edele Geb. Heere Secretaris! Mij onbekent zijnde, aan wien van de Heeren Directeuren het Presidium bij de Vergaderingen der Maatschappij is opgedragen, neem ik de vrijheid, om de hierbij zijnde oudheden aan UwEgeb. te zenden, met de daarbij zijnde genombreerde lijst, om de zelve aan Heren Directeuren uit mijnen naam aan te bieden. Teffens capteer ik deze gelegenheid, om aan de Maatschappij een en ander ter kennis

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1970 | | pagina 66