en ik begon in Nov. met het catalogiseeren der niet onbelangrijke ge neeskundige boekerij van den in [1880] overleden 94 jarigen dokter H. Ripping. Mijne aanteekeningen over Zeeland werden dit jaar o.a. vermeerderd met een aantal genealogiën afkomstig uit den boedel van Dr. s'Graeu- wen en in 't bezit van dhr. M. Verbrugge. Onder de opmerkelijke brief wisselingen behoorde die met zekeren heer Dr. Braakenburg te Leiden, wiens naam, naar hij meende, in verband stond met de bekende hof stede bij Amemuiden le. In Nov. zond ik aan Baedeker een beschrijving van Zeeland voor zijn Handbuch für Reisende in Belgiën und Holland. 1881 Op den 3 Jan. kwam er brand op eene bovenverdieping van het huis bewoond door den luit. Fock aan de Punt 82. Daar het 's morgens om 8 uren was, bracht het een geweldigen oploop te weeg. Ik ging er heen om den heer Verbrugge hulp te bieden, die echter niets ontsteld was. Gelukkig werd het vuur spoedig gebluscht. Deze weinig beteekenende zaak ligt mij vooral klaar bij omdat ik op dien helderen wintermorgen voor het laatst den goeden domine Carp voor zijn venster toeknikte. Op den 14. stierf hij plotseling. Bij een zeldzaam hevigen sneeuwstorm had de teraarde bestelling plaats, en schier met levensgevaar worstel den wij naar de begraafplaats. Op den 29 Jan. waren wij als raads leden tegenwoordig bij de opening van het stedelijk museum82, dat, gelijk ik reeds gezegd heb, onder de leiding van de Stoppelaar uit nemend in orde was gebracht. Het onverwachte voordeel uit de wees kamersfondsen had de gemeente daarvoor geld verschaft. Mijne beste vrouw had in het begin dezes jaars het genoegen dat Geertrui van der Weel, de dochter eener reeds gestorven schuurster van ons, een meisje dat zich in de lagere school al zóó onderscheiden had, dat Caroline hare verdere opleiding bekostigde, na een loffelijk examen, eene voordeelige plaats als hulp-onderwijzeres kreeg. Met onze goede stad ging het dit jaar weder niet best. In Febr. werd in eene geheime Raadszitting39 behandeld de ontwerpovereenkomst tusschen den staat en de maatschappij "de Schelde" 70 over de exploi tatie der havenwerken van Vlissingen, welk voorstel hier goedgekeurd werd. In October werd de restauratie van den wrak wordenden stadhuis toren 25 besproken, dat 30 mille kosten zou, en waaraan de gemeente in 4 jaren 10 m. bijdragen zou. Een groot verlies leed de Raad door het overlijden van den ijverigen B.A. Fokker. Wij waren in vriendschappelijke betrekking, en ik achtte hem als een kundig, energiek en religieus man. In korte jaren waren 128

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 126