de vier broeders heengegaan. De strijd der TransVaalsche boeren 14 tegen Engeland en hunne over winningen, hield, in den aanvang des jaars, de publieke opinie in span ning. In het Nieuws v/d Dag van 14 Januari schreef ik een stukje De Nederlanders en de Transvaal, en den 5 Febr. in dezelfde courant, bij gelegenheid van den 50. verjaardag van v. Speyks heldendood, eene opwekking tot viering van de eeuwgedachtenis van den slag van Doggersbank124. In Maart wekte ik in de Middelb. courant85 de Wal- chersche boeren, als na verwant aan de Transvalers, nog eens op tot milde bijdragen, wat werkelijk wat opleverde en schreef in 't Nieuws v/d Dag van 28 Mrt Onze broeders in Zuid Afrika. De heer Cha- vannes, fransch predikant te Leiden was zoo vriendelijk zijne hulp te verleenen, toen ik Victor Hugo uitnoodigde om het Transvaalsche volkslied in fransche verzen over te brengen. De poging slaagde niet, doch de dichter beloofde zijn steun, gelijk hij later dan ook openlijk zijne sympathie betuigde. Een commissie uit verschillende elementen, zoo als Nonhebei en Pisuisse, kwam in Middelburg tot stand. Men koos mij tot voorzitter en mijn ijverigen buurman DJ. Dronkers tot secretaris-penningmeester. Wij kregen veel giften en eene collecte aan de huizen, op Maart, slaagde uitnemend. Op het bericht der on afhankelijkheidsverklaring staken wij de vlag uit, versierd met den groenen Transvaalschen wimpel. In ons huiselijk leven had er geene groote verandering plaats. Onze Jeanne bleef tot October aan de Steeg. In overleg met juffr. Wor, von den wij het toen beter om in kleiner kring hare opvoeding te vol- tooyen. Bij den aanvang der vacantie (14 Juli) gingen wij haar af halen en brachten toen een bezoek aan de goed ingerichte school. Bij het aanvangen der cursus gingen wij mede met J. en brachten enkele dagen in Utr. door. Wij gingen ook een dag met haar naar Amsterdam, vooral om het panorama, het Vondelspark en het café Krasniapolski te doen zien. Bij de terugkomst uit Arnhem, hadden wij zulk een el lendig slingerend spoorrijtuig, dat ik in de Middelb. courant85 van Sept. Eene schokkende reisherinnering schreef, waarvan ik aan de Directie en den Raad van toezicht een exemplaar zond. Daar het in dien grooten schoolkring met J. niet geheel naar wensch ging, haalde ik haar den 23 Oct. af, waarna zij een paar maanden bij nicht Netje Nagtglas logeeren bleef en onderwijl van juffr. Steringa Kuyper onder wijs kreeg. Half December ging mijne vrouw naar Utr., en kwam op den 17 met Cornelis en Jeanne terug. Het was toen een donkere zeer stormachtige avond, zoodat de tegenstelling van het woeste buiten en het warme, aangename en gezellige binnen treffend in het oog viel. Den dag te vo ren had ik dus alleen het dejeuné bijgewoond bij het trouwen van Wilhelmina Ermerins door hare ouders gegeven, waarop ik met ge- 129

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 127