verzoek, een album blad, dat ik in Juli op Westhove149 schetste en in verband bracht met hare novelle over Pieter Loyseleur. In Mei maakte ik kennis met juffr. de Leeuw (Geertruida Carelsen) die lief schrijven kan. Als eene vriendin van Guillette (de Lange) Wil- leumier, logeerde zij bij Koch en bracht een avond bij ons door. Op den 16 december voeren wij naar Veere om mijn besten vriend van der Grijp die naar Zierikzee vertrok uitgeleide te doen. Onderweg begon het te misten zoodat de boot pas den volgenden morgen te Zierikzee kwam. Niet licht zal uit mijn geheugen gaan de wandeling eerst door het stille Veere en vervolgens bij toenemenden nevel en vallende duisternis langs de eenzame verlaten straatweg terwijl in de verte de voor ons toen onverklaarbare geluiden van den misthoren te Vlissingen klonken. In Januari had ik een correspondentie met den oud zeeofficier v. Bleijs- wijk Ris te Leiden (getr. met eene nicht van Marie) die mijn naam genoemd had onder eene advertentie voor giften ten behoeve der na gelaten betrekkingen van verongelukte Katwijker visschers. Tot mijne verbazing ontving ik daar voor nog in de zeventig gl. Den 9 Febr. raakten wij eindelijk met de gedachtenis van onzen vriend H.Q. Janssen gereed en konden dhr. Abresch en ik aan de weduwe een keurig gebonden album met portret en inschrift aanbieden 33. Den 16 Febr. werd het huis "De Steenrots" 82 publiek verkocht en er was gevaar dat de fraaie gevel zou worden gesloopt. Ik schreef er over aan dhr. A.L. Dyserinck te Haarlem, wiens voorouders het huis had den bewoond, en vond hem tot koopen niet ongenegen. Dit geschiedde dan ook (voor) door tusschenkomst van dhr. J.A. Frederiks. In Maart kwam dhr. D. over en maakte ik met genoegen zijn kennis. Tot mijn leedwezen bleek de koop niet voordeeüg en het huis bleef lang on- verhuurd. In het museum 82 werd de "steenenkamer" bevattende meest de onder den grond gevonden oudheden, geschikt en verbeterd. De hoerenkamer was in April gemeubeld en werd vrij druk bezocht vooral na een zeer waardeerend artikel vdhr. Pisuisse in de Middelburgsche courant85 door andere couranten overgenomen. In Juni maakte ik met Dr. de Man van die verzameling een inventaris. Het kabinet van zeldzaam heden kon ik verrijken met een verguld Buddha beeldje dat ik van de vrienden Hamel te Bangkok (Siam) ontving. Het Vervolg der Zelandia illustrata 157 werd genummerd, met eti- quetten voorzien en in de portefeuilles eene behoorlijke plaats ge geven. Het 2e en laatste deel van den Catalogus der Bibliotheek was afgewerkt en in het voorjaar had ik eene vrij uitgebreide voorrede geschreven. Zonder het voorbeeldeloos talmen van de drukkers Altorffer6, die tusschen de een en de andere proef soms een half jaar lieten verloopen, 135

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 133