Oostkappel, een werk dat ik met medewerking van den burgemeester de Jonge van Ellemeet kon tot stand brengen; over het monument der familie Thibaut te Aagtekerke 36, wat een restauratie van dit vervallen kunstwerk ten gevolge had; en in de laatste nummers eene kleine no velle De vrouw van Bloemendale vooral in de pen gegeven door de uitbarsting van de Krakatau vulkaan 71 in Oost Indië. Zoo als ik zeide, werden de Zeeuwsche schetsen in het Handelsblad vervolgd. Na tusschen verschillende uitgevers te hebben gewankeld, verkocht ik ze voor f. 155.55J^ aan Altorffer6, niet zonder vrees dat het nog lang zou aanloopen eer het boekje het licht zou zien. In de Middelb. courant85 van 7 Maart, herdacht ik Bart Jansen de trouwe ijverige courantenjongen, een stukje dat in de Hervorming overgeno men werd. In Dec. waren wij tegenwoordig bij eene alleraardigste zanguitvoering met orgelspel in de kerk te Nieuwland, waarover ik een kort verslag in de Middelb. courant schreef. In de maanden April en Mei maakte ik naar gewoonte den catalogus voor de boekverkoo- ping van Jutting I2. Den 1. Augustus kreeg ik een bezoek van de mij niet onbekende heeren Schipperus en Craandijk, die ik de gewenschte inlichtingen gaf over hunne reis naar den "Overkant". In December bracht de goede vriend van der Grijp eenige dagen bij ons door. Door stormweer had hij weder een lastige terugreis, en het was de laatste keer dat hij ons in Middelburg bezocht. De dood velde weer menigeen in den kring onzer bekenden. Zoo stierf de oud-onderwijzer Gouka, kort na zijn vrouw en in dezelfde week dat zijn oud woonhuis en de school, waarin hij zoovele jaren lang onder wijs had gegeven, gesloopt werd. In 1883 stierf dhr. Dormaar, onze ijverige secretaris van het college van kerkvoogden en notabelen. Min der pijnlijk, dan het sterven dier oude bekenden, deed mij in Febr. het treffend plotseling overlijden aan van den inspecteur van het IJk wezen 154 A.J.H. van der Toom. Toch was er voor mij iets tragisch in de herinnering aan dien eerzuchtigen man, dien ik eens onder mijne vrienden rekende. Met genoegen zag ik dat de eerlijke brave Dirks hem opvolgde, wat waarschijnlijk een geheel anderen geest in het ijk- wezen brengen zal. Daar de godsdienstoefeningen op Oudejaarsavond uitsluitend aan or thodoxe predikanten opgedragen waren, besloten eenige geestverwan ten om dhr. Koch te verzoeken des avonds in de Engelsche kerk 82 op te treden. Met Koch en Smit Sibinga regelde ik dien dienst en alles slaagde uitnemend. Het was stikvol, goed verlicht, de collecte bedroeg een vijf en twintig gulden voor de armen en het goede woord liet zeker bij velen goede herinneringen na. 1884 Het jaar begon met eene gezellige samenkomst, daar wij met de 141

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 139