verlieten wij Domburg, en werd ons huisje terstond door de dames van der Mieden, aan wie wij het voor 250 gl. verhuurd hadden, betrok ken. Door de overgroote hitte, en vooral door eene verkoudheid, die mijne beste vrouw half ziek maakte, is dat verblijf ons niet medegeval- len. Wij kregen in die dagen nog een kort bezoek van den, uit Hulst terugkomenden, v.d. Grijp, die het niet best trof. Op den 18 Juli wan delden wij naar Koudekerke, om de graven te bezoeken, en den 23 Juli was ik te Vlissingen om de onthulling van het gedenkteeken voor Betje Wolff en Aagje Deken37 bij te wonen. Een bezoek aan Hoek en Hulst bleef door de ongesteldheid onuitgevoerd. Wij verheugden ons de be nauwde vertrekken in den Langen delft voor de vriendelijke woning te Utr. te kunnen verwisselen. De volgende maanden gingen kalm voor bij, en door het overheerlijke weer konden wij vele genoeglijke kleine uitstapjes doen. Meermalen bezochten wij Zeist, waar Dr. Karei Er- merins met zijn zuster Maria woont, en ook Hilversum (1 Oct.), waar wij mevr. v. Deinse-Swemer opzochten; een genotvollen morgen brach ten wij te Doorn door (30 Sept.) waar de heerlijke omstreken voor ons rijk zijn aan allerlei vriendelijke herinneringen. Den 3 Oct. brachten wij bij de vrienden Sybrandi te Haarlem door, waarmede wij een ge notvolle rijtoer deden door de ons weinig bekende omstreken. Van die gelegenheid maakte ik gebruik om persoonlijk met dhr. Tjeenk Willink kennis te maken. Die tochtjes deden wij met overheerlijk herfst weer en met ons beiden, daar Jeanne weken lang (25 Sept.-17 Nov.) te Harderwijk logeerde. Van 12-14 Sept. bezocht Caroline met een retourkaart broeder Ed ward te Zetten en de Ruighart's te Arnhem, waardoor zij niet in de gelegenheid was met mij bij te wonen de viering van den 70 verjaardag van Nicolaas Beets dat in Tivoli met groote opgewektheid plaats had. Den 16 Oct. herdachten wij met een byzonder gezellig familie diné te Maarsen den 40 jarigen trouwdag van Oom en tante Dompeling, waaraan mijn beste vrouw tot haar groot leedwezen geen deel kon ne men, daar eene zware verkoudheid haar verplichtte te bed te blijven. In die zelfde maand bracht de regeling der zaken van Comelis, wiens kapitaal, onder zekere voorwaarden, door de Weeskamer kon worden uitgekeerd, vele bemoeijingen, bij welke regeling ons de notaris Brou wer Nijhoff ter zijde stond. Op den 10 Nov. was ik te Middelburg om daar, waar ik nog kiezer was, voor den liberalen kandidaat mr. D. van Eek te gaan stemmen. Het baatte echter niet, daar de man, die het district bijna veertig jaren vertegenwoordigd had, door een combinatie van katholieken en anti revolutionairen uitgestooten werd. Op den 4 December woonde ik met Jeanne eene lezing bij van Mevr. Durand (Henri Gréville) over Russische toestanden, en enkele dagen later een voorstelling van het Utrechtsche studententooneel, voor wel- 146

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 144