BIBLIOGRAFIE Wij hebben getracht de vele tientallen publicaties van F. Nagtglas op te sporen, te controleren op jaartal, titel en wijze van uitgave, maar zijn daarin in een aantal gevallen niet geslaagd. De onderstaande bibliografie is nu verdeeld in twee afdelingen, n.l. A. bevat tende de gecontroleerde, en B. de niet-gecontroleerde titels. Tot deze laatste af deling behoren in de eerste plaats alle artikelen in couranten. Zij worden in de tekst van "Mijn Leven" meestal zeer summier aangeduid, en bleken vaak wat jaartal en titel betreft niet te kloppen. Voorts bevat deze afdeling een aantal voorlopige titels zonder verwijzing naar enige wijze van uitgave, terwijl van som mige vermeldingen niet zeker is, of zij ooit gedrukt zijn. Ten slotte bleven er nog een aantal titels over, waarvan wij de publicatie, ondanks nasporingen, niet heb ben kunnen vinden. De titels zijn chronologisch gerangschikt. Als auteursnaam gebruikte Nagtglas verschillende aanduidingen, zoals: F. Nagt glas, of F.N., of N., of X, of de pseudoniemen Willebrord of cp2-(p, dit laatste vooral in het tijdschrift De Navorscher. Een enkele maal verscheen een publicatie anoniem. Bij wijze van afkorting is ter vervanging van de auteursnaam vóór elke titel met een teken aangegeven onder welke naam Nagtglas het betreffende artikel schreef. De verklaring dezer tekens is als volgt: X F. Nagtglas; AF.N.; N.; Q X; Willebrord; cp2-(p; y anoniem. De namen van enkele tijdschriften zijn afgekort aldus: Bijdr. Oudh. en Gesch. Z.V1. - Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen Domb. Badn. - Domburgsch Badnieuws Eig. Haard - Eigen Haard Leesk. - Het Leeskabinet Vad. Letteroef. - Vaderlandsche Letteroefeningen Zeeuwsch Jaarb. - Zeeuwsch Jaarboekje en Middelburgsche Naamwijzer Nav. - De Navorscher Afdeling A. Gecontroleerde titels 1852 Hogshead en Okshoofd. - Nav., dl 2, p. 375 1853 Oudheden op gemeentehuizen bewaard. Portretten van Jacoba van Beyeren en Frank van Borselen te St. Maartensdijk in Tholen. - Nav., dl 3, p. 1-2 Het geslacht de Gouda van Swindrecht. - Nav., dl 3, p. 63 Afstammelingen van Balthasar Gerards. - Nav., dl 3, p. 63 De graaf van Argyle in Friesland. - Nav., dl 3, p. 67 Pictay. - Nav., dl 3, p. 95 Braeckmaent en Cativigheydt. - Nav., dl 3, p. 132 De Staatkunde van het Kerkezakje. - Nav., dl 3, p. 164 Zeeuwsche gebeurtenis op 31 December. - Nav., dl 3, p. 166 Waarom Corn. Adr. van der Meer ook Comelis Muys werd genoemd. - Nav., dl 3, p. 193 Nachtwachtliedjes. - Nav., dl 3, p. 194 7 zitten aan het roer. - Nav., dl 3, p. 222 Het geslacht van Jacob Simonszoon de Rijk. - Nav., dl 3, p. 292 Het IJkwezen in andere landen. - Nav., dl 3, p. 293 Podding op Kersavond. - Nav., dl 3, p. 296-297 149

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 147